افزایش ذخایر جهانی نفت موجب کاهش قیمتها نخواهد شد

مركز مطالعات جهاني
انرژي در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد : افزايش ذخاير نفتي جهان به هيچ وجه موجب
كاهش قيمت نفت نخواهد شد .

به گزارش خبرگزاري
فارس ، اين مركز در ادامه افزود : به علت وجود مشكلات پالايشگاهي ، توليد واقعي نفت
در جهان افزايش نخواهد يافت و رشد ذخاير نفتي نيز تاثيري بر كاهش قيمت نفت نخواهد
داشت .
تحليل گران مركز مطالعات جهاني انرژي بر اين باورند كه در حالي كه آمريكا طي 25 سال
اخير هيچ گونه سرمايه گذاري جديدي براي احداث پالايشگاههاي بيشتر در اين كشور انجام
نداده است ، ظرفيت توليد نفت اين كشور جوابگوي نياز داخلي نيست .
بر اساس اين گزارش ، كارشناسان انرژي اين مركز پيش بيني كردند: روند صعودي قيمت
جهاني نفت تا پايان سال جاري ميلادي ادامه خواهد داشت، ولي پيش بيني قطعي نسبت به
آينده قيمت نفت طي سال 2006 ميلادي ، هنوز زود است .
گر چه سازمان بين المللي انرژي پيش بيني كرده است ميزان تقاضاي نفت طي سال 2006
ميلادي نيز به شدت افزايش خواهد يافت ، ولي تحليل گران مركز مطالعات جهاني انرژي
معتقدند با توجه به كاهش رشد تقاضاي نفتي آسيا طي سال 2005 ميلادي ، اين روند در
صورت ادامه افزايش قيمت نفت موجب كاهش تقاضا طي سال آينده خواهد شد .