افزایش درآمدهای نفتی مشکلات اقتصادی ایران را حل نکرده است

رييس بخش خاورميانه
بانك جهاني گفت : ايران تاكنون نتوانسته است از درآمدهاي نفتي ، براي حل مشكلات
اقتصادي استفاده نمايد .

به گزارش خبرگزاري
فارس ، مصطفي نبلي رييس بخش خاور ميانه بانك جهاني در مصاحبه با راديو اروپاي آزاد
افزود : ايران نياز به اصلاحات اقتصادي بيشتري دارد . كاهش ميزان يارانه انرژي كه
بخش زيادي از درآمدهاي نفتي را به خود اختصاص داده است ، بايد يكي از مهمترين
اولويتهاي اصلاحات اقتصادي اين كشور قرار گيرد .
وي تاكيد كرد : اميدوارم دولت جديد ايران ، اصلاحات اقتصادي بيشتري را در بخش
سياستهاي تجاري و مالي اين كشور اعمال نمايد . اميدوارم دولت جديد ، پوياتر و
فعالتر از گذشته براي رشد اقتصادي بلند مدت ايران تلاش كند .
به اعتقاد كارشناسان بانك جهاني ، بسياري از كشورهاي نفت خيز خاور ميانه اعتبار خود
را در بين مردم خود از دست داده اند .
نبلي در پايان تصريح كرد : افزايش بيش از حد بودجه دولت ايران ، موجب كاهش سرعت
روند اصلاحات اقتصادي در اين كشور خواهد شد.