افزایش تقاضا در آمریکا موجب رشد قیمت جهانی نفت شد

افزايش شديد تقاضاي
نفت و بنزين در آمريكا يكي از مهمترين علل رشد بي سابقه قيمت جهاني نفت بوده است .

به گزارش خبرگزاري
فارس ، بي بي سي گزارش داد: قيمت هر بشكه نفت سبك آمريكا در بازار نيويورك روز جمعه
با ثبت يك ركورد تازه به بشكه اي 11/66 دلار رسيد و هر بشكه نفت برنت درياي شمال
نيز در آخرين ساعات مبادلات بورس لندن ، بيش از 78/65 دلار مبادله شد.
بر اساس اين گزارش، رشد فروش خودرو در آمريكا و افزايش تقاضاي بنزين در اين كشور از
يك سو و وقوع مشكلات پالايشگاهي در اين كشور نيز از سوي ديگر، موجب رشد سريع قيمت
جهاني نفت طي هفته هاي اخير شده است .
اين در حالي است كه بر اساس آمارهاي سازمان اطلاعات انرژي آمريكا ميزان ذخاير نفتي
اين كشور طي هفته گذشته بيش از 1/2 ميليون بشكه كاهش يافته است .
سيمون واردل كارشناس ارشد اقتصادي موسسه گلوبال اينسايت در اين باره گفت : افزايش
قيمت جهاني نفت اكنون مهمترين نگراني فراروي اقتصاد آمريكا است . به نظر من اين
چالش در بلند مدت نيز اقتصاد آمريكا را تهديد خواهد كرد چرا كه افزايش ظزفيت
پالايشگاهها چيزي نيست كه در كوتاه مدت امكان پذير باشد .
سازمان بين المللي انرژي نيز نسبت به كاهش توليد نفت كشورهاي غير عضو اوپك تا پايان
سال جاري و سال 2006 ميلادي هشدار داده است .
بازار جهاني نفت اكنون به دقت تحولات مذاكرات هسته اي ايران و سه كشور اروپايي را
بررسي مي كند .