افزایش بهای نفت

هر بشکه نفت وست تگزاس اینتر مدیت امریکا با یک دلار و 18 سنت افزایش 58 دلار و 16 سنت داد و ستد شد.
 
هر بشکه نفت دریای شمال "برنت" با 71 سنت افزایش 60 دلار خرید و فروش شد.
 
بهای هربشکه نفت دوبی هم با یک دلار افزایش به 56 دلار و 84 سنت رسید.
 
مچنین هر بشکه نفت عمان با یک دلار و پنج سنت افزایش 57 دلار و 45 سنت مبادله شد.
 
هر بشکه نفت سنگین عربی نیز با 67 سنت افزایش 49 دلار و هشت سنت داد وستد شد.
 
بهای هر بشکه نفت سبک عربی نیز 67 سنت افزایش یافت و به 53 دلار و سه سنت رسید .