اطلاعیه ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در گروه توسعه ملی

نظر به سیاست‌های دولت محترم و هیات مدیره محترم بانک ملی ایران در خصوص ضرورت بکارگیری جوانان متخصص و با عنایت به سیاست‌های دولت محترم و هیات مدیره محترم بانک ملی ایران در خصوص ضرورت بکارگیری جوانان متخصص و شایسته و همچنین گزارش های مختلف نهادهای نظارتی مبنی بر بکارگیری افراد بازنشسته در شرکت‌های گروه توسعه ملی، شایسته است از بکارگیری افراد بازنشسته و عقد قرارداد با ایشان تحت هر عنوان خودداری گردد.

شایان ذکر است در خصوص موارد استثناء و غیرقابل جایگزینی، الزامی است که شرح به کارگیری با ذکر دلایل مناسب به تایید گروه توسعه ملی برسد.