اطلاعیه سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری

سرمايه گذاران محترم

نتايج انتخابات بيانگر
عزم ملت ايران براي حمايت گسترده از جناب آقاي دكتر احمدي نژاد مي باشد. بازار
سرمايه كشور در سالهاي اخير از رشد قابل ملاحظه اي برخوردار شده و با توجه به
فرصتها و ظرفيتهاي اقتصادي كشور اين رشد همچنان ادامه خواهد يافت. پيش بيني همه
اقتصاددانان و كارشناسان كشور بر اين است كه بازار سرمايه مي تواند با گردآوري
سرمايه ها و تبديل آن به سرمايه گذاريهاي مولد و ايجاد اشتغال در خدمت توسعه پرشتاب
كشور باشد. جناب آقاي دكتر احمدي نژاد در برنامه هاي انتخاباتي از بازار سرمايه
قويا حمايت كرده اند و بي شك در سالهاي پيش رو توسعه اين بازار و پيگيري رفع موانع
آن و حمايت از حقوق سرمايه گذاران كوچك و بزرگ در دستور كار دولت ايشان قرار خواهد
گرفت
.

سازمان كارگزاران بورس
اوراق بهادار