اطلاعات و صورت های مالی 9 ماهه شرکت کارخانجات نساجی بروجرد

اطلاعات و صورت های مالی 9 ماهه
منتهی به 30/9/84 (حسابرسی نشده )
به گزارش ایران بورس ، شرکت کارخانجات نساجی بروجرد (سهامی عام) صورتهای مالی میان
دوره ای 9 ماهه منتهی به 30/9/84 (حسابرسی نشده) شامل ترازنامه در تاریخ 30/9/84،
صورت سود و زیان 9 ماهه منتهی به 30/9/84، آمار تولید و فروش 9 ماهه منتهی به
30/9/84 را ارائه نموده است.http://www.iranbourse.com/Document/84011016010.pdf