پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده، به اطلاع میرساند مجامع فوق الذکر با دستورات جلسه قبلی راس ساعت ۹  و ۱۱ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۴/۳۰ در محل سالن هکمتانه هتل المپیک به آدرس زیر برگزار خواهد گردید.

آدرس محل برگزاری مجمع: ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی، بلوار دهکده، هتل المپیک