ازسرگیری سوآپ بنزین در کشور پس از 15 سال

پس از 15 سال، سوآپ اولین محموله بنزین در بندر انزلی ازسر گرفته شد.به گزارش «ایسنا»، 15 سال از آخرین باری که سوآپ بنزین در کشور انجام شده بود می‌گذرد و اولین محموله بنزین از کشور ترکمنستان به بندر انزلی در قالب سوآپ غیر‌همنام طی هفته گذشته وارد کشور شده است.بر این اساس، تخلیه، انتقال و جابه‌جا‌یی این میزان فرآورده طی 24 ساعت در گیلان صورت گرفته و محموله وارد شده به استان از طریق 113 دستگاه نفتکش به انبار نفت رشت، جایگاه‌های سراسر استان و بخشی نیز به جایگاه‌های شهرستان چالوس منتقل شده است و بنا شده به ازای آن فرآورده‌های غیر همنام از بنادر جنوبی کشور صادر شود.

پس از 15 سال، سوآپ اولین محموله بنزین در بندر انزلی ازسر گرفته شد.به گزارش «ایسنا»، 15 سال از آخرین باری که سوآپ بنزین در کشور انجام شده بود می‌گذرد و اولین محموله بنزین از کشور ترکمنستان به بندر انزلی در قالب سوآپ غیر‌همنام طی هفته گذشته وارد کشور شده است.بر این اساس، تخلیه، انتقال و جابه‌جا‌یی این میزان فرآورده طی 24 ساعت در گیلان صورت گرفته و محموله وارد شده به استان از طریق 113 دستگاه نفتکش به انبار نفت رشت، جایگاه‌های سراسر استان و بخشی نیز به جایگاه‌های شهرستان چالوس منتقل شده است و بنا شده به ازای آن فرآورده‌های غیر همنام از بنادر جنوبی کشور صادر شود.