ارز و سهام – نشریه اکونومیست ، چاپ لندن ۳ سپتامبر ۲۰۰۵

 

 

جدول ارز و سهام  به نقل از اکونوميست
( چاپ لندن ، ۳ سپتامبر  2005) .

ارز و سهام

کشورارزش
واحد پول ملی


به دلار


نرخ بهره کوتاه مدت (درصد) 

بازارهای
سهام

۳۱
اوت 

سال گذشته

شاخص در

۳۱ اوت


درصد تغییر در هفته گذشته

درصد تغییرنسبت به ۳۱
دسامبر

 200۴

به پول ملیبه دلار
چین۱۰/۸۲۸/۸۵/۲۲/۱.۲۲۲۴/۰-۸/۱۱/۶-
هنگ
کنگ
۷۷/۷۸۰/۷۸۰۶/۱۴.۹۰۳۲/۰+۷/۴+۷/۴+
هند۱/۴۴۳/۴۶۱۵۴/۷.۸۰۵۵/۲+۲۸+۶/۱۶+

اندونزی
۱۰.۳۰۰۹.۳۲۴۷۸/۱۰۱/۱.۰۵۰۴/۱+۰/۵+۴/۵-
مالزی۷۷/۳۸۰/۳۸۹۶/۹۱۳۴/۱-۷/۰+۴/۱+
فیلیپین
۳/۵۶۲/۵۶۳۱۹/۱.۹۳۶۷/۰+۳/۶+۹/۵+

سنگاپور
۶۸/۱۷۱/۱۰۰/۲۴/۲.۲۷۵۱/۰۱/۱۰+۷/۶+
کره
جنوبی
 
۱.۰۴۱۱.۱۵۰۵۱۳/۱.۰۸۳۰/۱-۹/۲۰+۳/۲۰+

تایوان
۸/۳۲۹/۳۳۴۵/۱۵/۶.۰۳۳۵/۱-۷/۱-۹/۴-
تایلند۳/۴۱۶/۴۱۵۰۹/۶۹۷۳+۵/۴+۸/۱

آرژانتین
۹۱/۲۰۰/۳۹۳/۴۷/۱.۵۸۱۰/۳+۰/۱۵+۴/۱۷+
برزیل۳۷/۲۹۳/۲۷۳/۱۹۸/۲۸.۰۴۴۰/۵+۱/۷+۲/۲۰+
شیلی۵۴۱۶۲۷۷۲/۳۵/۹.۷۵۷۳/۱-۹/۸+۸/۱۱+
کلمبیا۲.۳۰۴۲.۵۳۳۹۴/۶۰/۶.۷۰۸۳/۳-۴/۵۴+۶/۵۷+
مکزیک۸/۱۰۴/۱۱۴۲۲/۱۴.۲۴۳۵/۲-۳/۱۰+۷/۱۳+
پرو۲۸/۳۳۷/۳۹۹۸/۴.۶۱۱۱/۱+۳/۲۴+۲/۲۴+

ونزوئلا
۲.۵۰۲۲.۶۸۴۲۳۱۲/۱۹.۷۰۲۶/۴+۲/۳۴۲/۳۲
مصر۷۷/۵۲۳/۶۳۲۱/۴۲.۳۸۸۳/۲+۴/۷۲+۳/۸۱+

اسراییل
۵۳/۴۵۱/۴۹۱۱/۷۱۵۶/۰+۱/۱۱+۸/۵+

آفریقای جنوبی
۴۵/۶۶۳/۶۱۰/۷۰/۱۵.۴۱۴۱/۰-۸/۲۱+۴/۶+
چک و اسلواکی ۰/۲۴۱/۲۶۷۹/۱۹/۱.۳۵۰۱/۳+۹/۳۰+۰/۲۲+
مجارستان
۱۹۹۲۰۴۰۹۹/۲۱.۵۷۲۶/۲+۳/۴۶+۱/۳۳+
لهستان۲۸/۳۶۵/۳۶۱۳/۳۱.۳۶۴۲/۲+۸/۱۷+۷/۷+

روسی
ه
۵/۲۸۲/۲۹۰۰/۱۳۰/۸۸۲۱/۲+۶/۴۷+۶/۴۳+

ترکی
ه
۳۴/۱۵۱/۱۱۷/۱۶۰/۳۰.۹۰۸۲/۵+۸/۲۳+۳/۲۴+

+