ارز و سهام به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن ،24 الی30 سپتامبر 2005

جدول ارز و سهام  به
نقل از اکونوميست ( چاپ لندن ، 24 الی 30 سپتامبر 2005) .

رز و سهام

کشورارزش
واحد پول ملی


به دلار


نرخ بهره کوتاه مدت (درصد) 

بازارهای
سهام

21 سپتامبر

 

سال گذشته

شاخص در

21 سپتامبر


درصد تغییر در هفته گذشته

درصد تغییرنسبت به 31
دسامبر

 2004

به پول ملیبه دلار
چین09/828/838/42/1.2484/2-2/6-0/4-
هنگ
کنگ
76/780/795/36/15.2239/0+0/7+1/7+
هند9/438/4510/51/8.4876/3+5/28+4/27+

اندونزی
10.2159.16389/121/1.0444/1-4/4+1/5-
مالزی77/380/390/26/9229/0+7/1+5/2+
فیلیپین3/564/5631/72/1.9593/2+5/7+1/7+

سنگاپور
68/169/121/27/2.2986/0-3/11+1/8+
کره
جنوبی  
1.0301.14879/37/1.1962/2+6/33+3/34+

تایوان
1/338/3355/13/6.0673/1-2/1-4/5-
تایلند0/414/4195/32/7215/0+9/7+2/2+

آرژانتین
91/200/369/60/1.6595/2+6/20+0/23+
برزیل29/287/251/190/30.8272/6+7/17+8/36+
شیلی53561396/33/10.0678/1+3/12+7/16+
کلمبیا2.2932.56088/66/6.8258/0+1/57+1/61+
مکزیک8/104/1106/94/15.7344/3+8/21+9/25+
پرو30/335/398/20/4.9488/1+4/33+4/32+

ونزوئلا
2.7542.53600/113/21.5240/1+1/28-7/32-
مصر77/523/694/84/44.8565/0+5/82+0/92+

اسراییل
58/449/473/38/7353/1-3/14+9/7+

آ.جنوبی
37/651/605/72/16.4358/2+9/29+8/14+
چک و
اسلواکی
1/247/2580/15/1.4320/3+8/38+7/28+
مجارستان20220185/50/22.9479/0+7/55+5/39+
لهستان18/356348/42/33.5353/3+9/25+5/18+
روسیه4/282/2900/135/9602/7+0/60+4/56+
ترکیه34/151/104/168/33.8631/4+6/35+6/36+