ارز و سهام به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن ،۲۴ الی۳۰ سپتامبر ۲۰۰۵

جدول ارز و سهام  به
نقل از اکونوميست ( چاپ لندن ، ۲۴ الی ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۵) .

رز و سهام

کشورارزش
واحد پول ملی


به دلار


نرخ بهره کوتاه مدت (درصد) 

بازارهای
سهام

۲۱ سپتامبر

 

سال گذشته

شاخص در

۲۱ سپتامبر


درصد تغییر در هفته گذشته

درصد تغییرنسبت به ۳۱
دسامبر

 2004

به پول ملیبه دلار
چین۰۹/۸۲۸/۸۳۸/۴۲/۱.۲۴۸۴/۲-۲/۶-۰/۴-
هنگ
کنگ
۷۶/۷۸۰/۷۹۵/۳۶/۱۵.۲۲۳۹/۰+۰/۷+۱/۷+
هند۹/۴۳۸/۴۵۱۰/۵۱/۸.۴۸۷۶/۳+۵/۲۸+۴/۲۷+

اندونزی
۱۰.۲۱۵۹.۱۶۳۸۹/۱۲۱/۱.۰۴۴۴/۱-۴/۴+۱/۵-
مالزی۷۷/۳۸۰/۳۹۰/۲۶/۹۲۲۹/۰+۷/۱+۵/۲+
فیلیپین۳/۵۶۴/۵۶۳۱/۷۲/۱.۹۵۹۳/۲+۵/۷+۱/۷+

سنگاپور
۶۸/۱۶۹/۱۲۱/۲۷/۲.۲۹۸۶/۰-۳/۱۱+۱/۸+
کره
جنوبی  
۱.۰۳۰۱.۱۴۸۷۹/۳۷/۱.۱۹۶۲/۲+۶/۳۳+۳/۳۴+

تایوان
۱/۳۳۸/۳۳۵۵/۱۳/۶.۰۶۷۳/۱-۲/۱-۴/۵-
تایلند۰/۴۱۴/۴۱۹۵/۳۲/۷۲۱۵/۰+۹/۷+۲/۲+

آرژانتین
۹۱/۲۰۰/۳۶۹/۶۰/۱.۶۵۹۵/۲+۶/۲۰+۰/۲۳+
برزیل۲۹/۲۸۷/۲۵۱/۱۹۰/۳۰.۸۲۷۲/۶+۷/۱۷+۸/۳۶+
شیلی۵۳۵۶۱۳۹۶/۳۳/۱۰.۰۶۷۸/۱+۳/۱۲+۷/۱۶+
کلمبیا۲.۲۹۳۲.۵۶۰۸۸/۶۶/۶.۸۲۵۸/۰+۱/۵۷+۱/۶۱+
مکزیک۸/۱۰۴/۱۱۰۶/۹۴/۱۵.۷۳۴۴/۳+۸/۲۱+۹/۲۵+
پرو۳۰/۳۳۵/۳۹۸/۲۰/۴.۹۴۸۸/۱+۴/۳۳+۴/۳۲+

ونزوئلا
۲.۷۵۴۲.۵۳۶۰۰/۱۱۳/۲۱.۵۲۴۰/۱+۱/۲۸-۷/۳۲-
مصر۷۷/۵۲۳/۶۹۴/۸۴/۴۴.۸۵۶۵/۰+۵/۸۲+۰/۹۲+

اسراییل
۵۸/۴۴۹/۴۷۳/۳۸/۷۳۵۳/۱-۳/۱۴+۹/۷+

آ.جنوبی
۳۷/۶۵۱/۶۰۵/۷۲/۱۶.۴۳۵۸/۲+۹/۲۹+۸/۱۴+
چک و
اسلواکی
۱/۲۴۷/۲۵۸۰/۱۵/۱.۴۳۲۰/۳+۸/۳۸+۷/۲۸+
مجارستان۲۰۲۲۰۱۸۵/۵۰/۲۲.۹۴۷۹/۰+۷/۵۵+۵/۳۹+
لهستان۱۸/۳۵۶۳۴۸/۴۲/۳۳.۵۳۵۳/۳+۹/۲۵+۵/۱۸+
روسیه۴/۲۸۲/۲۹۰۰/۱۳۵/۹۶۰۲/۷+۰/۶۰+۴/۵۶+
ترکیه۳۴/۱۵۱/۱۰۴/۱۶۸/۳۳.۸۶۳۱/۴+۶/۳۵+۶/۳۶+