ارز و سهام به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن 17 الی 23 دسامبر 2005

جدول ارز و سهام  به
نقل از اکونومیست ( چاپ لندن ، 17 الی 23 دسامبر  2005) .

ارز و سهام


کشور

ارزش واحد پول ملی


به دلار


نرخ بهره کوتاه مدت (درصد) 


بازارهای سهام
  13 دسامبر

 

سال گذشته

شاخص در

 13 دسامبر


درصد تغییر در هفته گذشته

درصد تغییرنسبت به 31
دسامبر

 2004


به پول ملی

به دلار

چین
08/828/830/25/1.1758/2+6/11-4/9-

هنگ کنگ
75/778/722/46/14.9423/0-0/5+3/5+

هند
1/461/4464/59/9.2631/5+3/40+4/32+

اندونزی
9.7839.31544/140/1.1822/5+2/18+1/12+

مالزی
78/380/320/33/8983/1+20-4/0-

فیلیپین
6/533/5688/70/2.099nil2/15+5/20+

سنگاپور
67/165/119/30/2.3247/0+5/12+7/9+

کره جنوبی  
1.0261.05904/45/1.3362/1+2/49+5/50+

تایوان
5/333/3255/12/6.2614/1-0/2+5/3-

تایلند
1/415/3945/45/6931/2+8/3+0/2-

آرژانتین
01/397/288/74/1.5158/2-2/10+9/8+

برزیل
25/276/248/180/33.4196/0+6/27+6/50+

شیلی
51258128/56/9.2273/2-0/3+9/11+

کلمبیا
2.2752.37939/68/9.0381/0+0/108+0/115+

مکزیک
6/103/1142/87/17.8193/2+9/37+7/44+

پرو
45/327/343/31/5.1662/0-2/39+5/32+

ونزوئلا
2.5872.66450/118/19.7731/0-0/34-2/34-

مصر
75/521/681/89/53.0523/3+8/115+0/128+

اسراییل
60/433/482/48/8139/2+4/26+8/18+

آفریقای جنوبی
29/673/520/74/17.4264/2+7/37+3/23+

چک و اسلواکی
3/241/2317/20/1.4406/1+5/39+3/28+

مجارستان
21218541/62/20.9787/0+3/42+3/21+

لهستان
22/314/361/43/34.4348/0+3/29+3/20+

روسیه
7/280/2800/130/1.0940/2+7/84+1/78+

ترکیه
35/142/179/147/37.7410/3-1/51+3/51+