ارز و سهام به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن ۵ الی ۱۱ نوامبر ۲۰۰۵

جدول ارز و سهام  به
نقل از اکونومیست ( چاپ لندن ، ۵ الی ۱۱ نوامبر  2005) .

رز و سهام


کشور

ارزش واحد پول ملی


به دلار


نرخ بهره کوتاه مدت (درصد) 


بازارهای سهام
۲ نوامبر

 

سال گذشته

شاخص در

۲ نوامبر


درصد تغییر در هفته گذشته

درصد تغییرنسبت به ۳۱
دسامبر

 2004


به پول ملی

به دلار

چین
۰۹/۸۲۸/۸۲۰/۲۵/۱.۱۶۱۷/۰+۷/۱۲-۶/۱۰-

هنگ کنگ
۷۵/۷۷۸/۷۳۲/۴۵/۱۴.۵۹۷۰/۱+۶/۲+۸/۲+

هند
۲/۴۵۳/۴۵۵۶/۵۸/۸.۰۷۲۲/۱+۳/۲۲+۶/۱۷+

اندونزی
۱۰.۰۵۸۹.۱۲۰۸۶/۱۴۰/۱.۰۶۵۳/۰+۵/۶+۷/۱-

مالزی
۷۸/۳۸۰/۳۹۵/۲۹/۹۱۳۰/۱+۷/۰+۳/۱+

فیلیپین
۷/۵۴۴/۵۶۲۵/۸۱/۲.۰۰۷۸/۳+۱/۱۰+۹/۱۲+

سنگاپور
۶۹/۱۶۷/۱۲/۵۰۵/۲.۲۵۵۲/۱+۲/۹+۲/۵+

کره جنوبی  
۱.۰۴۰۱.۱۱۷۹۵/۳۴/۱.۲۰۸۵/۲+۹/۳۴+۳/۳۴+

تایوان
۶/۳۳۴/۳۳۵۵/۱۴/۵.۸۷۰۰/۳+۴/۴-۸/۹-

تایلند
۹/۴۰۲/۴۱۲۵/۴۹/۶۹۹۲/۲+۸/۴+۴/۰-

آرژانتین
۹۹/۲۹۵/۲۸۸/۶۰/۱.۶۳۹۸/۱+۲/۱۹+۳/۱۸+

برزیل
۲۴/۲۸۳/۲۹۵/۱۸۰/۳۰.۸۹۹۹/۳+۰/۱۸+۸/۳۹+

شیلی
۵۴۷۶۰۵۳۲/۴۰/۹.۸۳۴۶/۰-۷/۹+۵/۱۱+

کلمبیا
۲.۲۹۲۲.۶۵۰۴۶/۶۳/۷.۴۵۲۴/۵+۵/۷۱+۰/۷۶+

مکزیک
۸/۱۰۴/۱۱۸۰/۸۵/۱۵.۸۹۶۵/۱+۱/۲۳+۴/۲۷+

پرو
۳۷/۳۳۲/۳۰۲/۳۱/۴.۸۸۷۳/۲-۷/۳۱+۱/۲۸+

ونزوئلا
۲.۷۹۴۲.۴۱۰۶۹/۱۱۵/۱۹.۹۲۱۵/۲+۵/۳۳-۶/۳۸-

مصر
۷۶/۵۲۴/۶۲۳/۹۳/۴۹.۸۳۹۴/۴+۷/۱۰۲+۶/۱۱۳+

اسراییل
۶۵/۴۴۴/۴۰۷/۴۳/۷۶۶۹/۰+۰/۱۹+۵/۱۰+

آفریقای جنوبی
۶۵/۶۰۷/۶۲۵/۷۹/۱۶.۵۶۶۸/۰+۹/۳۰+۹/۱۰+

چک و اسلواکی
۵/۲۴۶/۲۴۲۲/۲۵/۱.۳۹۳۴/۳+۰/۳۵+۲/۲۳+

مجارستان
۲۰۷۱۹۲۲۶/۶۰/۲۱.۱۷۵۸/۱+۶/۳۴+۴/۲۵+

لهستان
۲۸/۳۳۶/۳۶۴/۴۷/۳۲.۸۰۱۵/۲+۱/۲۳+۴/۱۲+

روسیه
۵/۲۸۸/۲۸۰۰/۱۳۴/۹۶۴۹/۵+۷/۶۱+۰/۵۷+

ترکیه
۳۵/۱۴۶/۱۵۱/۱۵۱/۳۳.۱۵۲۳/۵+۸/۳۲+۹/۳۲+