ارز و سهام به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن 5 الی 11 نوامبر 2005

جدول ارز و سهام  به
نقل از اکونومیست ( چاپ لندن ، 5 الی 11 نوامبر  2005) .

رز و سهام


کشور

ارزش واحد پول ملی


به دلار


نرخ بهره کوتاه مدت (درصد) 


بازارهای سهام
2 نوامبر

 

سال گذشته

شاخص در

2 نوامبر


درصد تغییر در هفته گذشته

درصد تغییرنسبت به 31
دسامبر

 2004


به پول ملی

به دلار

چین
09/828/820/25/1.1617/0+7/12-6/10-

هنگ کنگ
75/778/732/45/14.5970/1+6/2+8/2+

هند
2/453/4556/58/8.0722/1+3/22+6/17+

اندونزی
10.0589.12086/140/1.0653/0+5/6+7/1-

مالزی
78/380/395/29/9130/1+7/0+3/1+

فیلیپین
7/544/5625/81/2.0078/3+1/10+9/12+

سنگاپور
69/167/12/505/2.2552/1+2/9+2/5+

کره جنوبی  
1.0401.11795/34/1.2085/2+9/34+3/34+

تایوان
6/334/3355/14/5.8700/3+4/4-8/9-

تایلند
9/402/4125/49/6992/2+8/4+4/0-

آرژانتین
99/295/288/60/1.6398/1+2/19+3/18+

برزیل
24/283/295/180/30.8999/3+0/18+8/39+

شیلی
54760532/40/9.8346/0-7/9+5/11+

کلمبیا
2.2922.65046/63/7.4524/5+5/71+0/76+

مکزیک
8/104/1180/85/15.8965/1+1/23+4/27+

پرو
37/332/302/31/4.8873/2-7/31+1/28+

ونزوئلا
2.7942.41069/115/19.9215/2+5/33-6/38-

مصر
76/524/623/93/49.8394/4+7/102+6/113+

اسراییل
65/444/407/43/7669/0+0/19+5/10+

آفریقای جنوبی
65/607/625/79/16.5668/0+9/30+9/10+

چک و اسلواکی
5/246/2422/25/1.3934/3+0/35+2/23+

مجارستان
20719226/60/21.1758/1+6/34+4/25+

لهستان
28/336/364/47/32.8015/2+1/23+4/12+

روسیه
5/288/2800/134/9649/5+7/61+0/57+

ترکیه
35/146/151/151/33.1523/5+8/32+9/32+