ارز و سهام به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن22 الی 28 اکتبر 2005

جدول ارز و سهام  به
نقل از اکونومیست ( چاپ لندن ،22 الی 28 اکتبر  2005) .

رز و سهام


کشور

ارزش واحد پول ملی


به دلار


نرخ بهره کوتاه مدت (درصد) 


بازارهای سهام
19 اکتبر

 

سال گذشته

شاخص در

19  اکتبر


درصد تغییر در هفته گذشته

درصد تغییرنسبت به 31
دسامبر

 2004


به پول ملی

به دلار

چین
09/828/800/23/1.1923/2-4/10-3/8-

هنگ کنگ
76/779/724/48/14.3724/1-0/1+2/1+

هند
1/457/4547/51/7.9717/6-7/20+3/16+

اندونزی
10.1009.08080/139/1.0755/2-6/7+1/1-

مالزی
77/380/391/22/9145/1-7/0+5/1+

فیلیپین
8/553/5644/73/1.9452/0-2/7+9/7+

سنگاپور
70/167/143/21/2.2184/4-4/7+4/3+

کره جنوبی  
1.0551.14390/31/1.1533/5-7/28+4/26+

تایوان
7/338/3355/12/5.6949/4-3/7-7/12-

تایلند
0/413/4115/41/6845/3-4/2+9/2-

آرژانتین
97/297/293/46/1.6012/0-4/16+4/16+

برزیل
25/289/245/190/29.2973/4-8/11+1/32+

شیلی
53861820/43/10.0011/0-6/11+3/15+

کلمبیا
2.2842.55951/64/7.0307/3+8/61+6/66+

مکزیک
9/105/1188/80/15.1121/0+0/17+9/19+

پرو
39/332/303/34/4.9540/2-5/33+1/29+

ونزوئلا
2.8712.53037/110/20.3774/4+0/32-9/38-

مصر
76/525/632/92/48.0884/2-6/95+1/106+

اسراییل
64/444/407/44/7366/3-4/14+4/6+

آفریقای جنوبی
59/631/615/76/15.5399/4-8/22+0/5+

چک و اسلواکی
8/240/2591/18/1.3083/7-8/26+1/14+

مجارستان
21119606/67/19.7033/11-7/33+2/14+

لهستان
26/341/352/49/31.2719/4-4/17+0/8+

روسیه
6/281/2900/131/8828/8-2/48+6/43+

ترکیه
37/149/161/157/30.7661/7-2/23+3/21+