ارز و سهام به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن۲۲ الی ۲۸ اکتبر ۲۰۰۵

جدول ارز و سهام  به
نقل از اکونومیست ( چاپ لندن ،۲۲ الی ۲۸ اکتبر  2005) .

رز و سهام


کشور

ارزش واحد پول ملی


به دلار


نرخ بهره کوتاه مدت (درصد) 


بازارهای سهام
۱۹ اکتبر

 

سال گذشته

شاخص در

۱۹  اکتبر


درصد تغییر در هفته گذشته

درصد تغییرنسبت به ۳۱
دسامبر

 2004


به پول ملی

به دلار

چین
۰۹/۸۲۸/۸۰۰/۲۳/۱.۱۹۲۳/۲-۴/۱۰-۳/۸-

هنگ کنگ
۷۶/۷۷۹/۷۲۴/۴۸/۱۴.۳۷۲۴/۱-۰/۱+۲/۱+

هند
۱/۴۵۷/۴۵۴۷/۵۱/۷.۹۷۱۷/۶-۷/۲۰+۳/۱۶+

اندونزی
۱۰.۱۰۰۹.۰۸۰۸۰/۱۳۹/۱.۰۷۵۵/۲-۶/۷+۱/۱-

مالزی
۷۷/۳۸۰/۳۹۱/۲۲/۹۱۴۵/۱-۷/۰+۵/۱+

فیلیپین
۸/۵۵۳/۵۶۴۴/۷۳/۱.۹۴۵۲/۰-۲/۷+۹/۷+

سنگاپور
۷۰/۱۶۷/۱۴۳/۲۱/۲.۲۱۸۴/۴-۴/۷+۴/۳+

کره جنوبی  
۱.۰۵۵۱.۱۴۳۹۰/۳۱/۱.۱۵۳۳/۵-۷/۲۸+۴/۲۶+

تایوان
۷/۳۳۸/۳۳۵۵/۱۲/۵.۶۹۴۹/۴-۳/۷-۷/۱۲-

تایلند
۰/۴۱۳/۴۱۱۵/۴۱/۶۸۴۵/۳-۴/۲+۹/۲-

آرژانتین
۹۷/۲۹۷/۲۹۳/۴۶/۱.۶۰۱۲/۰-۴/۱۶+۴/۱۶+

برزیل
۲۵/۲۸۹/۲۴۵/۱۹۰/۲۹.۲۹۷۳/۴-۸/۱۱+۱/۳۲+

شیلی
۵۳۸۶۱۸۲۰/۴۳/۱۰.۰۰۱۱/۰-۶/۱۱+۳/۱۵+

کلمبیا
۲.۲۸۴۲.۵۵۹۵۱/۶۴/۷.۰۳۰۷/۳+۸/۶۱+۶/۶۶+

مکزیک
۹/۱۰۵/۱۱۸۸/۸۰/۱۵.۱۱۲۱/۰+۰/۱۷+۹/۱۹+

پرو
۳۹/۳۳۲/۳۰۳/۳۴/۴.۹۵۴۰/۲-۵/۳۳+۱/۲۹+

ونزوئلا
۲.۸۷۱۲.۵۳۰۳۷/۱۱۰/۲۰.۳۷۷۴/۴+۰/۳۲-۹/۳۸-

مصر
۷۶/۵۲۵/۶۳۲/۹۲/۴۸.۰۸۸۴/۲-۶/۹۵+۱/۱۰۶+

اسراییل
۶۴/۴۴۴/۴۰۷/۴۴/۷۳۶۶/۳-۴/۱۴+۴/۶+

آفریقای جنوبی
۵۹/۶۳۱/۶۱۵/۷۶/۱۵.۵۳۹۹/۴-۸/۲۲+۰/۵+

چک و اسلواکی
۸/۲۴۰/۲۵۹۱/۱۸/۱.۳۰۸۳/۷-۸/۲۶+۱/۱۴+

مجارستان
۲۱۱۱۹۶۰۶/۶۷/۱۹.۷۰۳۳/۱۱-۷/۳۳+۲/۱۴+

لهستان
۲۶/۳۴۱/۳۵۲/۴۹/۳۱.۲۷۱۹/۴-۴/۱۷+۰/۸+

روسیه
۶/۲۸۱/۲۹۰۰/۱۳۱/۸۸۲۸/۸-۲/۴۸+۶/۴۳+

ترکیه
۳۷/۱۴۹/۱۶۱/۱۵۷/۳۰.۷۶۶۱/۷-۲/۲۳+۳/۲۱+