ارز و سهام به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن 8 الی 14 اکتبر 2005

جدول ارز و سهام  به
نقل از اکونوميست ( چاپ لندن ،
8 الی 14 اکتبر  2005) .

رز و سهام

کشورارزش
واحد پول ملی


به دلار


نرخ بهره کوتاه مدت (درصد) 

بازارهای
سهام
5 اکتبر

 

سال گذشته

شاخص در

5  اکتبر


درصد تغییر در هفته گذشته

درصد تغییرنسبت به 31
دسامبر

 2004

به پول ملیبه دلار
چین09/828/895/10/1.2141/2+7/8-6/6-
هنگ
کنگ
75/780/723/40/15.1614/0-5/6+9/6+
هند2/448/4510/55/8.7244/1+1/32+9/29+

اندونزی
10.0309.10558/121/1.1044/7+4/10+2/2+
مالزی77/380/391/25/9273/0+2/2+0/3+
فیلیپین8/553/5688/79/1.9408/1-5/6+1/7+

سنگاپور
69/169/134/29/2.3250/1+6/12+7/8+
کره
جنوبی  
1.0401.15398/34/1.2271/0-0/37+4/36+

تایوان
2/339/3355/10/6.1354/3+1/0-7/4-
تایلند0/414/4105/42/7178/0-3/7+6/1+

آرژانتین
92/297/269/64/1.6474/2-8/19+1/22+
برزیل27/283/246/190/30.1637/3-1/158+0/35+
شیلی52760120/44/10.1130/1+8/12+1/19+
کلمبیا2.2932.60276/61/6.9635/2+2/60+4/64+
مکزیک7/103/1199/84/15.7209/0-7/21+6/26+

پرو
36/333/306/31/5.1014/1+5/37+2/34+

ونزوئلا
2.7992.48037/149/20.4731/0-6/31-0/37-
مصر75/524/635/98/47.7348/0-2/94+0/105+

اسراییل
60/447/473/36/7594/1+0/18+9/10+

آفریقای جنوبی
54/651/605/70/16.5903/0-1/31+0/13+
چک و
اسلواکی
8/246/2583/13/1.4714/1+6/42+6/28+
مجارستان20920008/63/23.2156/0+5/57+4/36+
لهستان27/352/355/45/33.7080/1+6/26+9/15+
روسیه6/282/2900/136/1.0092/2+7/69+4/64+
ترکیه35/151/192/157/34.7752/6+3/39+1/39+