ارز و سهام به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن ۸ الی ۱۴ اکتبر ۲۰۰۵

جدول ارز و سهام  به
نقل از اکونوميست ( چاپ لندن ،
۸ الی ۱۴ اکتبر  2005) .

رز و سهام

کشورارزش
واحد پول ملی


به دلار


نرخ بهره کوتاه مدت (درصد) 

بازارهای
سهام
۵ اکتبر

 

سال گذشته

شاخص در

۵  اکتبر


درصد تغییر در هفته گذشته

درصد تغییرنسبت به ۳۱
دسامبر

 2004

به پول ملیبه دلار
چین۰۹/۸۲۸/۸۹۵/۱۰/۱.۲۱۴۱/۲+۷/۸-۶/۶-
هنگ
کنگ
۷۵/۷۸۰/۷۲۳/۴۰/۱۵.۱۶۱۴/۰-۵/۶+۹/۶+
هند۲/۴۴۸/۴۵۱۰/۵۵/۸.۷۲۴۴/۱+۱/۳۲+۹/۲۹+

اندونزی
۱۰.۰۳۰۹.۱۰۵۵۸/۱۲۱/۱.۱۰۴۴/۷+۴/۱۰+۲/۲+
مالزی۷۷/۳۸۰/۳۹۱/۲۵/۹۲۷۳/۰+۲/۲+۰/۳+
فیلیپین۸/۵۵۳/۵۶۸۸/۷۹/۱.۹۴۰۸/۱-۵/۶+۱/۷+

سنگاپور
۶۹/۱۶۹/۱۳۴/۲۹/۲.۳۲۵۰/۱+۶/۱۲+۷/۸+
کره
جنوبی  
۱.۰۴۰۱.۱۵۳۹۸/۳۴/۱.۲۲۷۱/۰-۰/۳۷+۴/۳۶+

تایوان
۲/۳۳۹/۳۳۵۵/۱۰/۶.۱۳۵۴/۳+۱/۰-۷/۴-
تایلند۰/۴۱۴/۴۱۰۵/۴۲/۷۱۷۸/۰-۳/۷+۶/۱+

آرژانتین
۹۲/۲۹۷/۲۶۹/۶۴/۱.۶۴۷۴/۲-۸/۱۹+۱/۲۲+
برزیل۲۷/۲۸۳/۲۴۶/۱۹۰/۳۰.۱۶۳۷/۳-۱/۱۵۸+۰/۳۵+
شیلی۵۲۷۶۰۱۲۰/۴۴/۱۰.۱۱۳۰/۱+۸/۱۲+۱/۱۹+
کلمبیا۲.۲۹۳۲.۶۰۲۷۶/۶۱/۶.۹۶۳۵/۲+۲/۶۰+۴/۶۴+
مکزیک۷/۱۰۳/۱۱۹۹/۸۴/۱۵.۷۲۰۹/۰-۷/۲۱+۶/۲۶+

پرو
۳۶/۳۳۳/۳۰۶/۳۱/۵.۱۰۱۴/۱+۵/۳۷+۲/۳۴+

ونزوئلا
۲.۷۹۹۲.۴۸۰۳۷/۱۴۹/۲۰.۴۷۳۱/۰-۶/۳۱-۰/۳۷-
مصر۷۵/۵۲۴/۶۳۵/۹۸/۴۷.۷۳۴۸/۰-۲/۹۴+۰/۱۰۵+

اسراییل
۶۰/۴۴۷/۴۷۳/۳۶/۷۵۹۴/۱+۰/۱۸+۹/۱۰+

آفریقای جنوبی
۵۴/۶۵۱/۶۰۵/۷۰/۱۶.۵۹۰۳/۰-۱/۳۱+۰/۱۳+
چک و
اسلواکی
۸/۲۴۶/۲۵۸۳/۱۳/۱.۴۷۱۴/۱+۶/۴۲+۶/۲۸+
مجارستان۲۰۹۲۰۰۰۸/۶۳/۲۳.۲۱۵۶/۰+۵/۵۷+۴/۳۶+
لهستان۲۷/۳۵۲/۳۵۵/۴۵/۳۳.۷۰۸۰/۱+۶/۲۶+۹/۱۵+
روسیه۶/۲۸۲/۲۹۰۰/۱۳۶/۱.۰۰۹۲/۲+۷/۶۹+۴/۶۴+
ترکیه۳۵/۱۵۱/۱۹۲/۱۵۷/۳۴.۷۷۵۲/۶+۳/۳۹+۱/۳۹+