ارزش صادرات غیرنفتی کشور23درصد افزایش یافت

ارزش صادرات
غیرنفتی کشور در پایان شهریور ماه سال جاری نسبت به شهریور سال گذشته بیش از
96/22درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری
فارس، طی شش ماه منتهی به شهریور ماه 1384 ارزش صادرات غیرنفتی کشور در حالی
96/22درصد افزایش یافت که ارزش واردات کشور نیز حکایت از 17درصد افزایش داشته است.

طی همین مدت ارزش واردات کشور از مرز 18 میلیارد و 332 میلیون دلار گذشت که این
مبلغ برای 16میلیارد و 306 هزار تن کالا بوده است، ارزش واحد این محصولات نیز به
هزار و 124 رسید.
در همین دوره زمانی ارزش صادرات غیرنفتی کشور نیز به سه میلیارد و 620 میلیون دلار
بالغ شد که این مبلغ برای 10هزار و 15 هزار تن کالابوده است، ارزش واحد محصولات
صادراتی غیر نفتی نیز 361 واحد گردید.
این در حالی است که در شش ماهه اول سال 1383 ارزش واردات کشور 15 میلیارد و 656
میلیون دلار بود و ارزش صادرات غیرنفتی کشور به دو میلیارد و 944 میلیون دلار رسید.