ارزش صادرات غیرنفتی کشور۲۳درصد افزایش یافت

ارزش صادرات
غیرنفتی کشور در پایان شهریور ماه سال جاری نسبت به شهریور سال گذشته بیش از
۹۶/۲۲درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری
فارس، طی شش ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۸۴ ارزش صادرات غیرنفتی کشور در حالی
۹۶/۲۲درصد افزایش یافت که ارزش واردات کشور نیز حکایت از ۱۷درصد افزایش داشته است.

طی همین مدت ارزش واردات کشور از مرز ۱۸ میلیارد و ۳۳۲ میلیون دلار گذشت که این
مبلغ برای ۱۶میلیارد و ۳۰۶ هزار تن کالا بوده است، ارزش واحد این محصولات نیز به
هزار و ۱۲۴ رسید.
در همین دوره زمانی ارزش صادرات غیرنفتی کشور نیز به سه میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار
بالغ شد که این مبلغ برای ۱۰هزار و ۱۵ هزار تن کالابوده است، ارزش واحد محصولات
صادراتی غیر نفتی نیز ۳۶۱ واحد گردید.
این در حالی است که در شش ماهه اول سال ۱۳۸۳ ارزش واردات کشور ۱۵ میلیارد و ۶۵۶
میلیون دلار بود و ارزش صادرات غیرنفتی کشور به دو میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار رسید.