ارزش سهام معامله شده در بورس از مرز 19 هزار و 404 میلیارد ریال گذشت

مرکز آمار ایران اعلام
کرد: در فصل تابستان امسال ارزش سهام معامله شده در بورس 19 هزار و 4/404 میلیارد
ریال بوده است که نسبت به فصل بهار 1/1 درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری
مهر، مرکز آمار ایران در این گزارش تصریح کرد
:
درآمدهای مالیاتی در
فصل تابستان امسال به 30 هزار و 895 میلیارد ریال رسیده که

نسبت به فصل قبل 5/35
درصد افزایش یافته است
.

براساس این گزارش، نرخ
بیکاری در فصل تابستان سال جاری 9/10 درصد بوده که کاهشی

به میزان یک درصد نسبت
به فصل بهار را نشان می دهد
.

این گزارش می افزاید: 
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در

شهریورماه 1384 نسبت به
شهریورماه سال قبل 9/10 درصد افزایش نشان می دهد. این شاخص

برای خانوارهای روستایی
در تابستان 1384، نسبت به تابستان سال قبل 9/12 درصد افزایش

داشته است.

این گزارش حاکیست،
مصرف نیروی برق در فصل تابستان با 8/22 درصد افزایش نسبت به

فصل بهار، 38 هزار و
281 میلیون کیلووات ساعت بوده است
.

به گزارش مهر، برطبق
این گزارش، در پایان فصل تابستان تعداد 7 میلیون و 8 هزار

شماره تلفن همراه مشغول
به کار بوده که نسبت به فصل بهار 16 درصد افزایش داشته

است.

این گزارش مرکز آمار
ایران تصریح می کند: ارزش کل صادرات غیر نفتی، 3 هزار و 721

میلیون دلار بوده است
که نسبت به فصل بهار 9/43 درصد افزایش نشان می دهد
.

براساس این گزارش،
تعداد عناوین کتاب های منتشر شده در فصل تابستان 10 هزار و

862
عنوان بوده است.