ارزش سهام مبادله شده بورس تهران در آبان ماه 64 درصد افزایش یافت

فدراسیون جهانی بورس
اعلام کرد: ارزش سهام مبادله شده طی ماه نوامبر (آبان) در بازار بورس تهران با 64
درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 390 میلیون دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری
فارس به نقل از فدراسیون جهانی بازار سهام، بورس تهران در ماه نوامبر با وضعیت
متفاوتی نسبت به ماه های قبل مواجه بود و روندی رو به رشد را طی کرد به طوری که
بورس تهران پس از شش ماه در این ماه از جمع بورس های زیان ده جهان خارج شد.
ارزش سهام مبادله شده در این ماه نسبت به ماه قبل با 64 درصد افزایش مواجه شده و به
390 میلیون دلار رسید.
ارزش سهام مبادله شده در ماه اکتبر (مهر) با 63 درصد کاهش نسبت به ماه قبل از آن به
237 میلیون دلار رسیده بود.
بر اساس این گزارش از کل 390 میلیون دلار سهام مبادله شده درماه نوامبر تنها 13/5
میلیون دلار آن به صندوق های سرمایه گذاری اختصاص داشته است.
فدراسیون جهانی بازار سهام همچنین تعداد مبادلات سهام در ماه نوامبر را 153هزار عدد
عنوان کرده که نسبت به ماه قبل از آن با
17 درصد افزایش مواجه بوده است.