ارزش بازار بورس تهران به ۳۵ میلیارد دلار رسید

فدراسیون جهانی
بورس اعلام کرد ارزش سرمایه بازار بورس تهران در پایان ماه آگوست ۲۰۰۵ به بیش از ۳۵
میلیارد دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری
مهر به نقل از فدراسیون جهانی بورس، ارزش سرمایه بازار

بورس تهران در پایان ماه
آگوست گذشته با ۲.۳ میلیارد دلار کاهش نسبت به ماه جولای

به ۳۵ میلیارد و ۲۷۹ میلیون
دلار رسید
.

بر اساس این گزارش،
ارزش سرمایه بازار بورس تهران در ماه آگوست به پایین ترین

سطح خود طی سال جاری میلادی
رسیده است
.

همچنین ارزش سرمایه
بازار بورس تهران در پایان ماه آگوست سال جاری نسبت به رقم

مشابه سال ۲۰۰۴ حدود ۱۴
درصد کاهش نشان می دهد
.