آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس تصویب شد

به
گزارش بورس اوراق بهادار تهران ، پس از ماهها بحثهای کارشناسی در سازمان بورس اوراق
بهادار، شورای بورس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و وزارت امور اقتصادی و دارايی
آيين نامة اجرايي بند (ج) مادة (۱۵) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسلامي که به سرمايه گذاری خارجی در بورس تهران اختصاص دارد در هيئت
دولت تصويب شد.

پيش
از اين، آيين‌نامة سرمايه‌گذاري اشخاص حقوقي خارجي در بورس اوراق بهادار در شوراي
بورس مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته  و پيش‌نويس آن به تأييد رسيده بود.

بر
اساس ديدگاه‌هاي جاري سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بين‌المللي كردن بورس تهران
ضرورتي اجتناب ناپذير است كه در خدمت كاهش هزينه‌هاي مالي شركتهاي ايراني و تأمين
منابع مالي كافي براي آنها قرار مي‌گيرد. هم سرمايه‌گذاران خارجي در بورس تهران
مي‌بايد فعال شوند، و هم شركتهاي ايراني مي‌بايد اوراق بهادار خود را در بورس‌هاي
خارجي به فروش رسانند. در هر دو مورد، سازمان بورس اوراق بهادار تهران رويكردي
تدريجي را تجويز مي‌كند تا بازار سرماية كشور به‌آرامي و در مراحل مختلف در معرض
اين آزمون قرار گيرد.  براساس آيين‌نامة موجود سرمايه‌گذاران حقوقی خارجی می‌توانند
با رعايت برخی شرايط در بورس سرمايه‌گذاری کنند. متن کامل آيين‌نامه در ساعات آينده
بر روی سايت قرار می‌گيرد