آگهی تغییر نام

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام )
ثبت شده به شماره ۸۹۵۸۴

به آگاهی میرساند که طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۹ ، نام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ( سهامی عام ) به نام ذیل تغییر یافت :
" شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام ) "

هیات مدیره