آگهی افزایش سرمایه

آگهی تحویل اوراق سهام
بدینوسیله از کلیه سهامداران حقوقی و حقیقی این شرکت که اوراق سهام با سرمایه یکهزار و ششصد و ده میلیارد ریالی در اختیار دارند ، دعوت می نماید جهت دریافت گواهینامه های نقل و انتقال و سپرده سهام با سرمایه سه هزارو دویست و بیست میلیارد ریالی با توجه به جدول زمانبندی زیر از ساعت 30/8 الی 16 روزهای شنبه لغایت چهارشنبه بجز روزهای تعطیل رسمی با دردست داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی به محل شرکت مراجعه نمایند.


حرف اول نام خانوادگی

تاریخ مراجعه

آ – ا 

3/12/83

4/12/83

ب – پ – ت – ث  

5/12/83

5/12/83

 ج – چ – ح – خ

8/12/83

9/12/83

 د – ذ – ر – ز – ژ

10/12/83

11/12/83

 س

12/12/83

12/12/83

 ش

15/12/83

15/12/83

 ص – ض – ط – ظ

16/12/83

16/12/83

 ع – غ – ف – ق

17/12/83

18/12/83

 ک – گ

19/12/83

19/12/83

 ل – م

22/12/83

24/12/83

 ن – و – ه – ی

25/12/83

26/12/83

نکات مهم:          
 – کلیه اوراق سهام با سرمایه یکهزار و ششصد و ده میلیارد ریالی از درجه اعتبار ساقط می باشد
– گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام فقط به خود سهامدار یا وکیل قانونی وی تحویل خواهد گردید.
 – بمنظور حسن اجرای تحویل اوراق سهام و جلوگیری از تضییع وقت سایر سهامداران محترم ، همکاری لازم در رعایت جدول زمانبندی فوق ضروری است.
  آدرس شرکت:تهران-خیابان ولی عصر بالاتراز سه راه شهید بهشتی–کوچه نادر – پلاک 2