آخرین نوسانات امروز شاخص بازارهای بورس قاره اروپا و آسیا و آمریکا

آخرین تغییرات شاخص سهام در
بازارهای بورس مهم اروپا به صورت زیر می باشد.
به گزارش موج ، در معاملات امروز شاخص سهام بازار بورس فرانسه (CAC 40) با 11 واحد
افزایش به 4974 واحد رسید. بازار بورس آلمان (DAX) با14 واحد افزایش به5674 واحد و
بازار بورس ایتالیا (MIBTel) با 50 واحد کاهش به 27811 رقم رسید.
بازار بورس اسپانیا نیز با 8 واحدرشد به 1199 واحد رسید.
شاخص بازار بورس انگلیس (FTSE) نیزامروز با 19 واحد کاهش به 5760 رسید .
همچنین آخرین تغییرات شاخص سهام در بازارهای بورس مهم آسیا به صورت زیر می باشد.
در معاملات امروز شاخص سهام بازار بورس استرالیا با 23 واحد افزایش به 4903 واحد
رسید. بازار بورس چین (Hang Seng) با 5 واحد افزایش به 1258 واحد و بازار بورس هند
(BSE ) با 11 واحد رشد به 9930 رقم رسید.
در بازار بورس اندونزی شاخص سهام با 10 واحد افزایش به 1242 واحددست یافت و بازار
بورس ژاپن (NIKKIE) نیز با 169 واحد کاهش به 16480 واحد رسید.
بازار بورس مالزی (KLSE) نیز با 1 واحد افزایش به 913 رقم رسید.
در کره نیز شاخص بازار بورس با 23 واحد کاهش به عدد 1375 دست یافت.
آخرین تغییرات شاخص سهام در بازارهای بورس مهم قاره آمریکا نیز به صورت زیر می
باشد.
در معاملات امروز شاخص سهام بازار بورس آرژانتین(MerVal)با 19 واحد افزایش به 1793
واحدرسید. بازار بورس برزیل(Bovespa)با 9 واحد کاهش به 38372 واحد و بازار بورس
کانادا با 10 واحد رشد به 11945 رقم رسید.
بازار بورس مکزیک (IPC)نیز با 57 واحد رشد به 18907 واحدرسید.