آخرین نوسانات امروز شاخص بازارهای بورس قاره آمریکا و آسیا

آخرین تغییرات شاخص سهام در
بازارهای بورس مهم قاره آمریکا به صورت زیر می باشد.
به گزارش موج ، در معاملات امروز شاخص سهام بازار بورس آرژانتین(MerVal)با 70/0
واحد افزایش به 1701 واحدرسید. بازار بورس برزیل(Bovespa)با 163 واحد کاهش به 36694
واحد و بازار بورس کانادا با 87 واحد کاهش به 11605 رقم رسید.
بازار بورس مکزیک (IPC)نیز با 175 واحد کاهش به 18346 واحدرسید.
همچنین در معاملات امروز شاخص سهام بازار بورس استرالیا با15واحد افزایش به 4806
واحد رسید. بازار بورس چین (Hang Seng) با 3 واحد افزایش به 1255 واحد و بازار بورس
هند (BSE ) با 71واحد افزایش به9520 رقم رسید.
در بازار بورس اندونزی شاخص سهام با7 واحد کاهش به 1222 واحددست یافت و بازار بورس
ژاپن (NIKKIE) نیز با41/0 واحد افزایش به 15696 واحد رسید.
بازار بورس مالزی (KLSE) نیز با 2واحد افزایش به 905 رقم رسید.
در کره نیز شاخص بازار بورس با 35 واحد کاهش به عدد 1324 دست یافت.