آخرین نوسانات امروز شاخص بازارهای بورس قاره آسیا

آخرین تغییرات شاخص سهام در
بازارهای بورس مهم آسیا به صورت زیر می باشد.
به گزارش موج ، در معاملات امروز شاخص سهام بازار بورس استرالیا با1واحد افزایش به
4785 واحد رسید. بازار بورس چین (Hang Seng) با 7 واحد کاهش به 1214 واحد و بازار
بورس هند (BSE ) با 71واحد کاهش به9303 رقم رسید.
در بازار بورس اندونزی شاخص سهام با 7 واحد کاهش به 1242 واحددست یافت و بازار بورس
ژاپن (NIKKIE) نیز با128 واحد کاهش به 16326 واحد رسید.
بازار بورس مالزی (KLSE) نیز با 2واحد کاهش به 909 رقم رسید.
در کره نیز شاخص بازار بورس با 5 واحد افزایش به عدد 1421 دست یافت.