آخرین نوسانات امروز شاخص بازارهای بورس قاره آسیا

آخرین تغییرات شاخص
سهام در بازارهای بورس مهم آسیا به صورت زیر می باشد.

به گزارش موج ، در
معاملات امروز شاخص سهام بازار بورس استرالیا با14 واحد کاهش به 4761 واحد رسید.
بازار بورس چین (
Hang
Seng
) با 2 واحد
کاهش به 1213 واحد و بازار بورس هند (
BSE
) با 56واحد کاهش به 9526 رقم رسید.
در بازار بورس اندونزی شاخص سهام با 22 واحد افزایش به 1245 واحددست یافت و بازار
بورس ژاپن (
NIKKIE)
نیز با 255 واحد کاهش به 16172 واحد رسید.
بازار بورس مالزی (
KLSE)
نیز با 2واحد افزایش به 913 رقم رسید.
در کره نیز شاخص بازار بورس با 5 واحد کاهش به عدد 1407 دست یافت.