پرتفوی شرکت

پرتفوی فروردین ماه 1396

تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
تاریخ پایان: ۱۳۹۶/۰۱/۳۰
تاریخ تولید:
مبالغ به میلیون ریال

شرکت‌های بورسی (۲۸)

شرکت‌های غیربورسی (۷۰)

بهای تمام‌شدهابتدای ماهانتهای ماهبهای تمام‌شدهابتدای ماهانتهای ماه
 ۱۸,۸۰۰,۱۹۹۱۸,۹۰۹,۵۸۷ ۱۵,۲۳۷,۷۶۰۱۵,۲۵۷,۸۶۰
ارزش روز بازار سهمابتدای ماهانتهای ماه   
 ۳۳,۲۳۱,۱۰۸۳۳,۹۷۸,۳۲۴   
بهای تمام شده سرمایه‌گذاری: ۳۴,۱۶۷,۴۴۷

درصد سرمایه‌گذاری: ۲۱,۰۰٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۲۰

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۸,۸۲٪
شرکت‌های بورسی: ۷
شرکت‌های غیربورسی: ۳

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۴,۰۳٪
شرکت‌های بورسی: ۴
شرکت‌های غیربورسی: ۸

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۱,۷۶٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۲

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۱,۶۶٪
شرکت‌های بورسی: ۲
شرکت‌های غیربورسی: ۱۰

درصد سرمایه‌گذاری: ۹,۸۶٪
شرکت‌های بورسی: ۳
شرکت‌های غیربورسی: ۴

درصد سرمایه‌گذاری: ۳,۲۰٪
شرکت‌های بورسی: ۳
شرکت‌های غیربورسی: ۱

درصد سرمایه‌گذاری: ۳,۰۵٪
شرکت‌های بورسی: ۱
شرکت‌های غیربورسی: ۳

درصد سرمایه‌گذاری: ۲,۱۵٪
شرکت‌های بورسی: ۲
شرکت‌های غیربورسی: ۰

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۴۶٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۵

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۳۳٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۱

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۸۴٪
شرکت‌های بورسی: ۱
شرکت‌های غیربورسی: ۰

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۳۹٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۶

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۷٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۳

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۱٪
شرکت‌های بورسی: ۱
شرکت‌های غیربورسی: ۰

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۹٪
شرکت‌های بورسی: ۲
شرکت‌های غیربورسی: ۳

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۶٪
شرکت‌های بورسی: ۱
شرکت‌های غیربورسی: ۱

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰.۰۱٪
شرکت‌های بورسی: ۱
شرکت‌های غیربورسی: ۰

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه