پرتفوی شرکت

پرتفوی ابان ماه 1396

تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
تاریخ پایان: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
تاریخ تولید:
مبالغ به میلیون ریال

شرکت‌های بورسی (۲۶)

شرکت‌های غیربورسی (۶۶)

بهای تمام‌شدهابتدای ماهانتهای ماهبهای تمام‌شدهابتدای ماهانتهای ماه
 ۲۲,۰۰۴,۲۸۸۲۲,۰۸۶,۱۲۷ ۱۲,۸۶۹,۱۳۱۱۲,۸۶۵,۴۲۵
ارزش روز بازار سهمابتدای ماهانتهای ماه   
 ۳۱,۵۸۰,۵۹۰۳۴,۳۶۰,۰۲۸   
بهای تمام شده سرمایه‌گذاری: ۳۴,۹۵۱,۵۵۳

درصد سرمایه‌گذاری: ۲۲,۹۸٪
شرکت‌های بورسی: ۱۰
شرکت‌های غیربورسی: ۳

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۵,۱۳٪
شرکت‌های بورسی: ۳
شرکت‌های غیربورسی: ۷

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۳,۶۸٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۱۸

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۱,۶۵٪
شرکت‌های بورسی: ۲
شرکت‌های غیربورسی: ۱۱

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۱,۵۰٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۱

درصد سرمایه‌گذاری: ۹,۶۴٪
شرکت‌های بورسی: ۳
شرکت‌های غیربورسی: ۳

درصد سرمایه‌گذاری: ۵,۵۱٪
شرکت‌های بورسی: ۱
شرکت‌های غیربورسی: ۱

درصد سرمایه‌گذاری: ۲,۹۸٪
شرکت‌های بورسی: ۱
شرکت‌های غیربورسی: ۳

درصد سرمایه‌گذاری: ۲,۶۷٪
شرکت‌های بورسی: ۱
شرکت‌های غیربورسی: ۰

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۴۳٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۵

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۳۶٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۱

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۸۱٪
شرکت‌های بورسی: ۲
شرکت‌های غیربورسی: ۰

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۳۸٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۶

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۶٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۳

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۱٪
شرکت‌های بورسی: ۱
شرکت‌های غیربورسی: ۰

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۱٪
شرکت‌های بورسی: ۱
شرکت‌های غیربورسی: ۳

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰.۰۱٪
شرکت‌های بورسی: ۱
شرکت‌های غیربورسی: ۰

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰.۰۱٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۱

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه