پرتفوی شرکت

پرتفوی خرداد ماه 1396

تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
تاریخ پایان: ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
تاریخ تولید:
مبالغ به میلیون ریال

شرکت‌های بورسی (۲۷)

شرکت‌های غیربورسی (۶۹)

بهای تمام‌شدهابتدای ماهانتهای ماهبهای تمام‌شدهابتدای ماهانتهای ماه
 ۱۸,۸۴۳,۴۱۰۱۹,۴۶۴,۴۷۳ ۱۴,۹۶۱,۵۰۹۱۴,۹۵۷,۷۰۴
ارزش روز بازار سهمابتدای ماهانتهای ماه   
 ۳۳,۰۵۵,۴۵۷۳۰,۹۶۴,۳۹۸   
بهای تمام شده سرمایه‌گذاری: ۳۴,۴۲۲,۱۷۷

درصد سرمایه‌گذاری: ۲۰,۰۰٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۲۰

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۹,۱۶٪
شرکت‌های بورسی: ۹
شرکت‌های غیربورسی: ۳

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۳,۹۳٪
شرکت‌های بورسی: ۴
شرکت‌های غیربورسی: ۸

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۱,۶۸٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۱

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۱,۵۸٪
شرکت‌های بورسی: ۲
شرکت‌های غیربورسی: ۱۰

درصد سرمایه‌گذاری: ۹,۷۹٪
شرکت‌های بورسی: ۳
شرکت‌های غیربورسی: ۴

درصد سرمایه‌گذاری: ۳,۶۵٪
شرکت‌های بورسی: ۲
شرکت‌های غیربورسی: ۱

درصد سرمایه‌گذاری: ۳,۰۳٪
شرکت‌های بورسی: ۱
شرکت‌های غیربورسی: ۳

درصد سرمایه‌گذاری: ۲,۷۹٪
شرکت‌های بورسی: ۱
شرکت‌های غیربورسی: ۰

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۴۵٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۵

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۲۹٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۱

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۸۳٪
شرکت‌های بورسی: ۱
شرکت‌های غیربورسی: ۰

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۳۹٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۶

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۶٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۳

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۵٪
شرکت‌های بورسی: ۱
شرکت‌های غیربورسی: ۰

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۱٪
شرکت‌های بورسی: ۱
شرکت‌های غیربورسی: ۰

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۱٪
شرکت‌های بورسی: ۱
شرکت‌های غیربورسی: ۳

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰.۰۱٪
شرکت‌های بورسی: ۱
شرکت‌های غیربورسی: ۰

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰.۰۱٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۱

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه