پرتفوی شرکت

صفحه اصلی » پرتفوی شرکت
پرتفوی شرکت ۱۳۹۶/۷/۵ ۱۶:۱۱:۱۸

پرتفوی بهمن ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۱۳۹۶/۱۱/۳۰

مبالغ به میلیون ریال

پرتفوی بهمن ماه ۱۳۹۶ شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی شامل ۲۲ شرکت بورسی و ۶۷ ماهیت غیربورسی بوده است.
بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی مبلغ در ابتدای ماه ۲۲,۹۰۱,۱۹۸ میلیون ریال ثبت شده که در انتهای ماه با (۱۰۰,۸۳۴) میلیون ریال کاهش مبلغ ۲۲,۸۰۰,۳۶۴ میلیون ریال بوده است. بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در شرکت‌های غیربورسی مبلغ در ابتدای ماه ۱۲,۹۸۷,۸۳۶ میلیون ریال ثبت شده که در انتهای ماه با (۱,۱۸۸) میلیون ریال کاهش مبلغ ۱۲,۹۸۶,۶۴۸ میلیون ریال بوده است. در نهایت، بهای تمام شده کل سرمایه‌گذاری در این دوره پرتفوی شرکت به بالغ بر ۳۵,۷۸۷,۰۱۲ میلیون ریال بوده است.
در خصوص ارزش سهام بورسی شرکت، ارزش روز بازار سهم شرکت‌های بورسی پرتفوی در ابتدای ماه مبلغ ۳۷,۸۵۳,۷۷۹ میلیون ریال محاسبه شده که در انتهای ماه با (۱,۵۷۹,۱۰۵) میلیون ریال کاهش مبلغ ۳۶,۲۷۴,۶۷۴ میلیون ریال بوده است.

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۲,۳۵۰۲
درصد موجودی سهام: ۰,۰۷۶۸

دوده صنعتی پارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۴۲۴۵
درصد موجودی سهام: ۱۵,۴۷۷۱

گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

درصد سرمایه‌گذاری: ۴,۱۰۹۸
درصد موجودی سهام: ۰,۷۷۵۵

پالایش گاز خارگ

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۷۵۶۳
درصد موجودی سهام: ۶,۰۰۰۰

پتروشیمی شازند

درصد سرمایه‌گذاری: ۸۲,۱۷۴۷
درصد موجودی سهام: ۵۳,۳۴۱۳

پتروشیمی جم

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۴۹۵۳
درصد موجودی سهام: ۰,۰۴۳۴

سرمایه گذاری شفادارو

درصد سرمایه‌گذاری: ۶,۳۲۵۴
درصد موجودی سهام: ۱۲,۹۲۰۳

سرمایه گذاری نفت وگاز وپتروشیمی تامین

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین - حق تقدم

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۳۳۱۲
درصد موجودی سهام: ۰,۰۲۱۸

صنایع پتروشیمی بین الملل قشم

درصد سرمایه‌گذاری: ۳,۰۳۲۶
درصد موجودی سهام: ۳۹,۵۱۸۹

پتروشیمی مبین

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

کشت وصنعت بین المللی چین چین

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۰۲

دشت مرغاب

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۰۵

دامپرورى اورین دشت

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۰۸۴
درصد موجودی سهام: ۲۰,۰۰۰۰

سیمرغ

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۱۴۴
درصد موجودی سهام: ۱۴,۶۵۰۰

کشتارگاه صنعتی اردبیل

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

کشت وصنعت پارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۸۷۶۵
درصد موجودی سهام: ۴۰,۰۰۰۰

توسعه کشت و صنعت ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۲۴۸۹
درصد موجودی سهام: ۹۷,۰۹۲۰

قندنقش جهان

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۰۷

توسعه صنایع بهشهر

درصد سرمایه‌گذاری: ۹۶,۷۵۱۸
درصد موجودی سهام: ۴۳,۳۵۱۲

کشت وصنعت گرگان

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۰,۵۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۱۹۸
درصد موجودی سهام: ۱۲,۲۲۶۴

سرمایه گذارى نیرو

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۰۴

موسسه صنعت سرمایه گذارى ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۰۱۹
درصد موجودی سهام: ۴,۹۶۸۹

زیرساخت وتوسعه سرمایه گذاری مهروماه

درصد سرمایه‌گذاری: ۵,۹۹۰۷
درصد موجودی سهام: ۲۵,۰۰۰۰

سرمایه گذاری توسعه ملی ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۷۷,۹۳۵۹
درصد موجودی سهام: ۶۵,۸۱۱۲

توسعه بین الملل تجارت ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۲,۱۵۶۶
درصد موجودی سهام: ۷۲,۵۸۰۴

نهادهای مالی بورس کالای ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۳۱۲
درصد موجودی سهام: ۱,۳۰۰۰

لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۲,۰۰۰۵
درصد موجودی سهام: ۴۹,۹۹۹۸

کار گزاری بورس بانک ملی ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۰۰۵
درصد موجودی سهام: ۰,۰۱۰۰

خدمات مدیریت سرمایه مدار

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۴۳۱۶
درصد موجودی سهام: ۹۹,۹۹۹۳

شرکت BMIIGT

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۶۹۴
درصد موجودی سهام: ۱۰۰,۰۰۰۰

صرافی ملی

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۰۵

کارآفرینان سبز خلیج فارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۵۱۸۳
درصد موجودی سهام: ۹۹,۹۹۹۸

مدیریت توسعه نگاه پویا

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۶۴۳۷
درصد موجودی سهام: ۹۹,۹۹۹۸

توسعه بین الملل تجارت ملی - حق تقدم

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

کاشی اصفهان

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۱۳

چینی مقصود

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۲۹۶۸
درصد موجودی سهام: ۳۵,۰۰۰۰

گچ تهران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۰۹۲
درصد موجودی سهام: ۲,۵۶۱۳

سیمان مازندران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۰۷

چینی سازى البرز

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۰۱۳
درصد موجودی سهام: ۰,۱۳۸۳

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

درصد سرمایه‌گذاری: ۸۱,۶۳۵۸
درصد موجودی سهام: ۷۷,۳۰۷۹

توسعه صنایع سیمان - حق تقدم

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۸,۰۵۶۸
درصد موجودی سهام: ۱۵,۴۶۱۶

صنعتی و معدنی توسعه ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰۰
درصد موجودی سهام: ۶۶,۹۸۵۰

ایران ترانسفو

درصد سرمایه‌گذاری: ۹۹,۹۷۹۲
درصد موجودی سهام: ۳۳,۸۵۳۰

فیوزسازى ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۲۰۸
درصد موجودی سهام: ۱۲,۲۷۲۷

بین الملل ساختمان و صنعت ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۸۶,۴۱۲۵
درصد موجودی سهام: ۹۹,۹۹۸۳

سرمایه گذارى توسعه استان همدان

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۲۲۱
درصد موجودی سهام: ۱,۴۷۴۴

گروه سرمایه گذاری مسکن

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۳,۵۰۷۹
درصد موجودی سهام: ۲,۰۳۲۰

آزاد راه تبریز -ارومیه

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۵۷۵
درصد موجودی سهام: ۴۹,۹۹۱۷

گروه صنعتی بارز

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰۰
درصد موجودی سهام: ۳۳,۴۹۷۶

کمپرسورسازى ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۸,۳۶۴۰
درصد موجودی سهام: ۶۱,۷۷۷۱

ارج

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۳,۷۲۹۱
درصد موجودی سهام: ۴۶,۹۵۴۹

اتمسفر

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۶۴۱۷
درصد موجودی سهام: ۰,۲۷۵۸

سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سناء)

درصد سرمایه‌گذاری: ۷۳,۲۷۰۹
درصد موجودی سهام: ۱۴,۹۵۳۹

توسعه نیروگاهها و انرژی برق

درصد سرمایه‌گذاری: ۳,۹۹۴۳
درصد موجودی سهام: ۷۹,۰۰۰۰

مشارکت در پروژه آزاد راه تبریز ارومیه

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰۰
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

ارتباطات سیار

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۴۵۷۶
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۰۵

ارتباطات سیار - حق تقدم

درصد سرمایه‌گذاری: ۹۹,۵۴۲۴
درصد موجودی سهام: ۰,۱۱۵۶

فرش پارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۵,۰۸۰۰
درصد موجودی سهام: ۶,۲۱۵۶

ایران پوپلین

درصد سرمایه‌گذاری: ۴۲,۶۸۶۹
درصد موجودی سهام: ۴۴,۹۸۶۹

مخمل وابریشم کاشان

درصد سرمایه‌گذاری: ۴۳,۹۸۲۶
درصد موجودی سهام: ۳۹,۹۱۴۱

صنایع کاشان

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۷۰۹۴
درصد موجودی سهام: ۱۴,۴۹۷۹

صنایع پوشش ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۷۰۹۹
درصد موجودی سهام: ۱,۶۵۶۷

شرکت ملی ریسباف

درصد سرمایه‌گذاری: ۵,۸۳۱۲
درصد موجودی سهام: ۹۹,۹۹۹۵

داده ورزی سداد

درصد سرمایه‌گذاری: ۹۹,۰۹۶۹
درصد موجودی سهام: ۴,۰۰۰۰

پرداخت الکترونیک سداد

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۱۷۷
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۵۰

توسعه ملی ارتباط سبز

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۸۸۵۴
درصد موجودی سهام: ۵۰,۰۰۰۰

بانک پارسیان

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰۰
درصد موجودی سهام: ۰,۰۵۶۹

کارتن پارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۱۴۷
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۴۴

بسته بندى پارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۲۵۷
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۳۹

تجهیزات مدارس

درصد سرمایه‌گذاری: ۹۶,۶۰۷۵
درصد موجودی سهام: ۳۵,۰۰۰۰

صنایع چوبی ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۳,۳۵۲۱
درصد موجودی سهام: ۹,۹۵۵۰

بسته بندى مشهد

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰,۰۰۰۰
درصد موجودی سهام: ۰,۰۰۱۹

گسترش نفت وگاز پارسیان

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰,۰۰۰۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

ساختمان ظفر

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۲۴۱۰
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

اراضی شرکت پارس آباد

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۱۸۷
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

مغازه ایران پوپلین - رشت

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۶۰۸
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

زمین ایران پوپلین رشت

درصد سرمایه‌گذاری: ۲,۶۹۱۰
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

ملک بخارست

درصد سرمایه‌گذاری: ۲۳,۹۲۹۵
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

ساختمان نیاوران - همایون

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۴,۴۷۳۶
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

ساختمان نیاوران - فیضیه

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۹۴۱۰
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

زمین و ساختمان مدار

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۳,۱۲۱۴
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

زمین کاشان

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۵۷۶۴
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

زمین ارج

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۶۱۵۲
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

ساختمان کیش

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۱۳۷
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

سپرده بلندمدت بانکی

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۴۴۱
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

مشارکت مرابحه فولاد مبارکه

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۶۸۲
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

شرکت بهره برداری آزادراه اصفهان شیراز

درصد سرمایه‌گذاری: ۸,۰۳۵۳
درصد موجودی سهام: < ۰,۰۰۰۱

اوراق مشارکت شهرداری سبزوار

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۷۱۷۳
درصد موجودی سهام: ۵,۰۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

درصد سرمایه‌گذاری: ۳,۲۱۴۱
درصد موجودی سهام: ۸۰,۰۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۳۰۹
درصد موجودی سهام: ۰,۰۵۵۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۷۹
درصد موجودی سهام: ۰,۳۸۹۳