پرتفوی شرکت

پرتفوی تیر ماه 1396

تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
تاریخ پایان: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
تاریخ تولید:
مبالغ به میلیون ریال

شرکت‌های بورسی (۲۸)

شرکت‌های غیربورسی (۶۹)

بهای تمام‌شدهابتدای ماهانتهای ماهبهای تمام‌شدهابتدای ماهانتهای ماه
 ۱۹,۴۶۴,۴۷۳۱۹,۴۸۸,۲۶۳ ۱۴,۹۵۷,۷۰۴۱۴,۸۳۶,۶۱۲
ارزش روز بازار سهمابتدای ماهانتهای ماه   
 ۳۰,۹۶۴,۳۹۸۳۰,۵۶۳,۷۲۴   
بهای تمام شده سرمایه‌گذاری: ۳۴,۳۲۴,۸۷۵

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۹,۷۷٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۲۰

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۹,۳۳٪
شرکت‌های بورسی: ۹
شرکت‌های غیربورسی: ۳

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۳,۸۶٪
شرکت‌های بورسی: ۴
شرکت‌های غیربورسی: ۷

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۱,۷۱٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۱

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۱,۶۷٪
شرکت‌های بورسی: ۲
شرکت‌های غیربورسی: ۱۱

درصد سرمایه‌گذاری: ۹,۸۱٪
شرکت‌های بورسی: ۳
شرکت‌های غیربورسی: ۴

درصد سرمایه‌گذاری: ۳,۶۶٪
شرکت‌های بورسی: ۲
شرکت‌های غیربورسی: ۱

درصد سرمایه‌گذاری: ۳,۰۴٪
شرکت‌های بورسی: ۱
شرکت‌های غیربورسی: ۳

درصد سرمایه‌گذاری: ۲,۷۶٪
شرکت‌های بورسی: ۱
شرکت‌های غیربورسی: ۰

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۴۵٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۵

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۲۹٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۱

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۸۴٪
شرکت‌های بورسی: ۲
شرکت‌های غیربورسی: ۰

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۳۹٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۶

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۶٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۳

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۵٪
شرکت‌های بورسی: ۱
شرکت‌های غیربورسی: ۰

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۱٪
شرکت‌های بورسی: ۱
شرکت‌های غیربورسی: ۰

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۱٪
شرکت‌های بورسی: ۱
شرکت‌های غیربورسی: ۳

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰.۰۱٪
شرکت‌های بورسی: ۱
شرکت‌های غیربورسی: ۰

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰.۰۱٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۱

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه