پرتفوی شرکت

پرتفوی شهریور ماه 1396

تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
تاریخ پایان: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
تاریخ تولید:
مبالغ به میلیون ریال

شرکت‌های بورسی (۲۷)

شرکت‌های غیربورسی (۶۷)

بهای تمام‌شدهابتدای ماهانتهای ماهبهای تمام‌شدهابتدای ماهانتهای ماه
 ۱۹,۴۷۱,۹۲۴۱۹,۴۲۸,۸۴۳ ۱۳,۰۶۶,۱۸۴۱۲,۸۲۲,۳۵۴
ارزش روز بازار سهمابتدای ماهانتهای ماه   
 ۳۰,۹۲۵,۴۵۸۳۰,۸۶۲,۴۰۵   
بهای تمام شده سرمایه‌گذاری: ۳۲,۲۵۱,۱۹۷

درصد سرمایه‌گذاری: ۲۰,۱۳٪
شرکت‌های بورسی: ۹
شرکت‌های غیربورسی: ۳

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۴,۸۲٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۱۸

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۴,۷۵٪
شرکت‌های بورسی: ۴
شرکت‌های غیربورسی: ۷

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۲,۴۷٪
شرکت‌های بورسی: ۲
شرکت‌های غیربورسی: ۱۱

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۲,۴۶٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۱

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۴۴٪
شرکت‌های بورسی: ۳
شرکت‌های غیربورسی: ۴

درصد سرمایه‌گذاری: ۴,۳۳٪
شرکت‌های بورسی: ۲
شرکت‌های غیربورسی: ۱

درصد سرمایه‌گذاری: ۳,۲۳٪
شرکت‌های بورسی: ۱
شرکت‌های غیربورسی: ۳

درصد سرمایه‌گذاری: ۲,۸۹٪
شرکت‌های بورسی: ۱
شرکت‌های غیربورسی: ۰

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۵۴٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۵

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۳۴٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۱

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۸۷٪
شرکت‌های بورسی: ۲
شرکت‌های غیربورسی: ۰

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۴۱٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۶

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۸٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۳

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۲٪
شرکت‌های بورسی: ۱
شرکت‌های غیربورسی: ۰

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۲٪
شرکت‌های بورسی: ۱
شرکت‌های غیربورسی: ۳

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰.۰۱٪
شرکت‌های بورسی: ۱
شرکت‌های غیربورسی: ۰

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰.۰۱٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۱

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰.۰۱٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۰

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه