پرتفوی شرکت

پرتفوی دی ماه 1395

تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
تاریخ پایان: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
تاریخ تولید:
مبالغ به میلیون ریال

شرکت‌های بورسی (۳۲)

شرکت‌های غیربورسی (۷۰)

بهای تمام‌شدهابتدای ماهانتهای ماهبهای تمام‌شدهابتدای ماهانتهای ماه
 ۱۹,۸۶۱,۳۸۶۱۹,۹۲۶,۸۲۴ ۱۲,۲۲۲,۴۸۹۱۲,۳۸۸,۰۳۶
ارزش روز بازار سهمابتدای ماهانتهای ماه   
 ۳۵,۹۴۹,۳۹۴۳۵,۳۴۱,۸۶۲   
بهای تمام شده سرمایه‌گذاری: ۳۲,۳۱۴,۸۶۰

درصد سرمایه‌گذاری: ۲۳,۹۷٪
شرکت‌های بورسی: ۸
شرکت‌های غیربورسی: ۳

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۶,۷۷٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۱۹

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۴,۷۶٪
شرکت‌های بورسی: ۳
شرکت‌های غیربورسی: ۸

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۲,۱۶٪
شرکت‌های بورسی: ۲
شرکت‌های غیربورسی: ۱۲

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۴۳٪
شرکت‌های بورسی: ۶
شرکت‌های غیربورسی: ۴

درصد سرمایه‌گذاری: ۹,۲۸٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۱

درصد سرمایه‌گذاری: ۳,۳۸٪
شرکت‌های بورسی: ۲
شرکت‌های غیربورسی: ۱

درصد سرمایه‌گذاری: ۳,۲۰٪
شرکت‌های بورسی: ۲
شرکت‌های غیربورسی: ۳

درصد سرمایه‌گذاری: ۲,۱۸٪
شرکت‌های بورسی: ۲
شرکت‌های غیربورسی: ۰

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۵۴٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۵

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۳۰٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۱

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۴۱٪
شرکت‌های بورسی: ۱
شرکت‌های غیربورسی: ۶

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۳۴٪
شرکت‌های بورسی: ۱
شرکت‌های غیربورسی: ۰

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۲٪
شرکت‌های بورسی: ۱
شرکت‌های غیربورسی: ۰

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۰٪
شرکت‌های بورسی: ۳
شرکت‌های غیربورسی: ۳

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۵٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۳

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰.۰۱٪
شرکت‌های بورسی: ۱
شرکت‌های غیربورسی: ۰

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰.۰۱٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۱

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه