پرتفوی شرکت

پرتفوی بهمن ماه 1395

تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
تاریخ پایان: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
تاریخ تولید:
مبالغ به میلیون ریال

شرکت‌های بورسی (۳۱)

شرکت‌های غیربورسی (۷۰)

بهای تمام‌شدهابتدای ماهانتهای ماهبهای تمام‌شدهابتدای ماهانتهای ماه
 ۱۹,۹۲۶,۱۶۷۱۹,۹۶۵,۰۴۶ ۱۲,۳۸۸,۰۳۶۱۳,۸۰۳,۷۲۵
ارزش روز بازار سهمابتدای ماهانتهای ماه   
 ۳۵,۳۴۱,۰۰۳۳۶,۷۷۷,۷۸۰   
بهای تمام شده سرمایه‌گذاری: ۳۳,۷۶۸,۷۷۱

درصد سرمایه‌گذاری: ۲۲,۹۶٪
شرکت‌های بورسی: ۸
شرکت‌های غیربورسی: ۳

درصد سرمایه‌گذاری: ۲۰,۲۶٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۲۰

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۴,۱۳٪
شرکت‌های بورسی: ۳
شرکت‌های غیربورسی: ۸

درصد سرمایه‌گذاری: ۱۱,۶۲٪
شرکت‌های بورسی: ۲
شرکت‌های غیربورسی: ۱۱

درصد سرمایه‌گذاری: ۹,۹۸٪
شرکت‌های بورسی: ۶
شرکت‌های غیربورسی: ۴

درصد سرمایه‌گذاری: ۸,۸۸٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۱

درصد سرمایه‌گذاری: ۳,۲۳٪
شرکت‌های بورسی: ۲
شرکت‌های غیربورسی: ۱

درصد سرمایه‌گذاری: ۳,۰۶٪
شرکت‌های بورسی: ۲
شرکت‌های غیربورسی: ۳

درصد سرمایه‌گذاری: ۲,۱۸٪
شرکت‌های بورسی: ۲
شرکت‌های غیربورسی: ۰

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۴۸٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۵

درصد سرمایه‌گذاری: ۱,۲۴٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۱

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۳۹٪
شرکت‌های بورسی: ۱
شرکت‌های غیربورسی: ۶

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۳۲٪
شرکت‌های بورسی: ۱
شرکت‌های غیربورسی: ۰

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۲٪
شرکت‌های بورسی: ۱
شرکت‌های غیربورسی: ۰

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۱۰٪
شرکت‌های بورسی: ۲
شرکت‌های غیربورسی: ۳

درصد سرمایه‌گذاری: ۰,۰۵٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۳

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰.۰۱٪
شرکت‌های بورسی: ۱
شرکت‌های غیربورسی: ۰

درصد سرمایه‌گذاری: < ۰.۰۱٪
شرکت‌های بورسی: ۰
شرکت‌های غیربورسی: ۱

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه