معاونین و مدیران

معاونین

عباس نعیمی جانشین مدیر عامل و معاون امور شرکتها

عباس نعیمی

۸۵۵۹۹۵۱۰

۸۵۵۹۹۸۵۱

naeimi@tmgic.ir

نادر جعفر یوسفی معاون اقتصادی و برنامه ریزی

۸۵۵۹۹۵۳۰

۸۵۵۹۹۸۵۲

njyousefi@tmgic.ir

کوروش امانی سرپرست معاونت مالی و اداری

۸۵۵۹۹۶۰۰

۸۵۵۹۹۸۶۰

amani@tmgic.ir

مدیران مستقل

فلوریا ولدبیگیمدیر فناوری اطلاعات

۸۵۵۹۹۵۰۰

۸۵۵۹۹۸۵۰

valadbiegi@tmgic.ir

سید عبدالله پورعباسی گل سفیدیمدیر امور حقوقی

۸۵۵۹۹۷۳۰

۸۸۶۲۸۰۲۰

poorabbasi@tmgic.ir

یاسر مهرآیینمدیر روابط عمومی

۸۵۵۹۹۶۲۰

۸۵۵۹۹۸۶۶

mehraeen@tmgic.ir

مدیران اجرایی

محمد ابراهیم بربطیمدیر اقتصادی

۸۵۵۹۹۵۶۰

۸۵۵۹۹۸۵۲

barbati@tmgic.ir

مهدی ثامتیمدیر امور شرکتها

۸۵۵۹۹۵۱۰

۸۵۵۹۹۸۵۱

sameti@tmgic.ir

علی ملکیمدیر امور مجامع

علی ملکی

۸۵۵۹۹۵۱۰

۸۵۵۹۹۸۵۱

maleki@tmgic.ir

هادی مشهدیسرپرست مدیریت امور مالی

۸۵۵۹۹۶۰۱

۸۵۵۹۹۸۶۱

mashhadi@tmgic.ir

سید جهانبخش احمدی مهریانمدیر اداری و پشتیبانی

۸۵۵۹۹۱۱۰

۸۵۵۹۹۸۱۱

ahmadi@tmgic.ir

پریسا خانلومدیر بودجه و گزارشات

پریسا خانلو

۸۵۵۹۹۶۷۰

۸۵۵۹۹۸۶۰

khanloo@tmgic.ir

محمدرضا حسینیمدیرامورسهام

۸۵۵۹۹۱۱۱

۸۸۶۲۳۴۶۸

hossaini@tmgic.ir

مهدی بستان آرامدیر طرح ها و برنامه ها

۸۵۵۹۹۵۰۷

۸۵۵۹۹۸۵۲

bostanara@tmgic.ir

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه