صورتهای مالی

صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)

شرکت:سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰
نماد: وبانکسرمایه ثبت نشده: ۰
کد طبقه‌بندی صنعت: ۳۹۹۹۰۱اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرحواقعی دوره منتهی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)درصد تغییرات
دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰۱۳۹۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص   
درآمدهای عملیاتی   
درآمد سود سهام۶,۳۴۶,۶۴۰۶,۹۰۴,۱۵۳(۸)
درآمد سود تضمین شده۶۰۷,۷۷۹۲۷۳,۷۲۷۱۲۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها۲,۶۸۵,۳۵۸۲,۰۴۴,۲۸۸۳۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار۰۰
سایر درآمدهای عملیاتی۸۵,۸۶۳۱۰۲,۹۲۵(۱۷)
جمع درآمدهای عملیاتی۹,۷۲۵,۶۴۰۹,۳۲۵,۰۹۳۴
هزینه های عملیاتی   
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی(۱۴۰,۸۳۱)(۱۲۸,۸۴۴)۹
سایر هزینه‌های عملیاتی۰۰
جمع هزینه های عملیاتی(۱۴۰,۸۳۱)(۱۲۸,۸۴۴)۹
سود (زیان) عملیاتی۹,۵۸۴,۸۰۹۹,۱۹۶,۲۴۹۴
هزینه‌های مالی(۱۵۵,۰۲۴)(۱۹۴,۵۲۶)(۲۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی۴۸,۰۵۹۲۱,۴۳۲۱۲۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات۹,۴۷۷,۸۴۴۹,۰۲۳,۱۵۵۵
مالیات بر درآمد(۱۰,۸۱۳)۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم۹,۴۶۷,۰۳۱۹,۰۲۳,۱۵۵۵
سود (زیان) عملیات متوقف ‌شده پس از اثر مالیاتی۰۰
سود (زیان) خالص۹,۴۶۷,۰۳۱۹,۰۲۳,۱۵۵۵
سود (زیان) پایه هر سهم   
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی۵۹۰۵۶۶۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی(۷)(۱۱)(۳۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف ‌شده۰۰
سود (زیان) پایه هر سهم۵۸۳۵۵۵۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم   
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی۰۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی۰۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف‌ شده۰۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۰۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته   
سود (زیان) خالص۹,۴۶۷,۰۳۱۹,۰۲۳,۱۵۵۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره۱۰,۷۷۹,۵۶۸۱۵,۵۸۲,۲۴۳(۳۱)
تعدیلات سنواتی۰(۱,۱۸۶,۵۴۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده۱۰,۷۷۹,۵۶۸۱۴,۳۹۵,۷۰۱(۲۵)
سود سهام‌ مصوب(۸,۹۳۷,۵۰۰)(۱۰,۵۹۵,۰۰۰)(۱۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته۱,۸۴۲,۰۶۸۳,۸۰۰,۷۰۱(۵۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام۰۰
سود قابل تخصیص۱۱,۳۰۹,۰۹۹۱۲,۸۲۳,۸۵۶(۱۲)
انتقال به اندوخته‌ قانونی‌(۴۷۳,۳۵۲).
انتقال به سایر اندوخته‌ها(۲,۶۸۵,۳۵۷)(۲,۰۴۴,۲۸۸)۳۱
سود (زیان) انباشته‌ پایان‌ دوره۸,۱۵۰,۳۹۰۱۰,۷۷۹,۵۶۸(۲۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال۵۸۳۵۵۵۵
سرمایه۱۶,۲۵۰,۰۰۰۱۶,۲۵۰,۰۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰پایان سال مالی قبل ۱۳۹۴/۱۲/۲۹درصد تغییراتشرحپایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰پایان سال مالی قبل ۱۳۹۴/۱۲/۲۹درصد تغییرات
دارایی‌‌ها   بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام   
دارایی‌‌های جاری   بدهی‌های جاری   
موجودی نقد۵۴۰,۹۰۷۸۰۸,۴۲۰(۳۳)پرداختنی‌های تجاری۹۹۲,۹۵۵۳,۵۶۱,۳۳۱(۷۲)
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه‌مدت۳,۹۳۴,۳۸۳۱,۴۵۶,۵۲۶۱۷۰پرداختنی‌های غیرتجاری۱۲۰,۴۸۴۳۴,۱۷۰۲۵۳
دریافتنی‌‌های تجاری۱۲,۴۹۸,۰۹۳۱۷,۵۳۹,۲۷۵(۲۹)مالیات پرداختنی۵,۱۷۱۸,۴۶۰(۳۹)
دریافتنی‌‌های غیرتجاری۱۲۹,۷۹۲۹۱,۲۴۱۴۲سود سهام پرداختنی۶,۸۵۰,۶۳۳۵,۸۹۵,۴۳۷۱۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات۸,۵۳۳۵,۹۶۰۴۳تسهیلات مالی۱,۸۹۳,۷۴۴۸۴۷,۹۸۱۱۲۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش۲۸,۶۹۴۲۱۲,۳۴۴(۸۶)ذخایر۱۰,۱۹۳۷,۲۲۴۴۱
جمع دارایی‌های جاری۱۷,۱۴۰,۴۰۲۲۰,۱۱۳,۷۶۶(۱۵)پیش‌دریافت‌های جاری۸۷,۰۷۳۸,۶۸۵۹۰۳
دارایی‌‌های غیرجاری   بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش۰۰
دریافتنی‌‌های بلندمدت۶۴,۱۱۸۴۵,۴۰۵۴۱جمع بدهی‌های جاری۹,۹۶۰,۲۵۳۱۰,۳۶۳,۲۸۸(۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت۲۶,۵۸۵,۰۸۰۲۴,۹۰۱,۰۴۶۷بدهی‌های غیر جاری   
سرمایه‌گذاری در املاک۳,۴۷۲,۰۳۱۲,۷۵۶,۳۷۱۲۶پرداختنی‌های بلندمدت۰۰
دارایی‌های نامشهود۱۷,۱۲۹۱۷,۱۴۱۰پیش‌دریافت‌های غیرجاری۰۰
دارایی‌های ثابت مشهود۴۸۵,۸۱۱۵۱۰,۹۲۴(۵)تسهیلات مالی بلندمدت۹۳۷,۴۹۸۱,۸۲۸,۲۳۶(۴۹)
سایر دارایی‌ها۴۸,۲۲۵۲,۹۵۷۱,۵۳۱ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان۲۳,۷۵۹۱۵,۹۳۲۴۹
جمع دارایی‌های غیرجاری۳۰,۶۷۲,۳۹۴۲۸,۲۳۳,۸۴۴۹جمع بدهی‌های غیرجاری۹۶۱,۲۵۷۱,۸۴۴,۱۶۸(۴۸)
   جمع بدهی‌ها۱۰,۹۲۱,۵۱۰۹۱۲,۲۰۷,۴۵۶(۱۱)
   حقوق صاحبان سهام   
   سرمایه۱۶,۲۵۰,۰۰۰۶,۵۰۰,۰۰۰۱۵۰
   افزایش (کاهش) سرمایه در جریان۰۹,۵۲۸,۳۹۹
   صرف (کسر) سهام۰۰
   سهام خزانه۰۰
   اندوخته قانونی۱,۱۲۳,۳۵۲۶۵۰,۰۰۰۷۳
   سایر اندوخته‌ها۱۱,۳۶۷,۵۴۴۸,۶۸۲,۱۸۷۳۱
   مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش۰۰
   مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها۰۰
   تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری۰۰
   اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی۰۰
   سود (زیان) انباشته۸,۱۵۰,۳۹۰۱۰,۷۷۹,۵۶۸(۲۴)
   جمع حقوق صاحبان سهام۳۶,۸۹۱,۲۸۶۳۶,۱۴۰,۱۵۴۲
جمع دارایی‌ها۴۷,۸۱۲,۷۹۶۴۸,۳۴۷,۶۱۰(۱)جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام۴۷,۸۱۲,۷۹۶۴۸,۳۴۷,۶۱۰(۱)
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی صاحبان سهامسرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)
بند مقدمه۱. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) شامل ترازنامه‌ها به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۴۴ توسط این سازمان، حسابرسی شده است.
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی۲. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتها، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.
بند مسئولیت حسابرس

۳. مسئولیت این سازمان، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این سازمان الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود.حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این سازمان مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

۴. برخلاف استانداردهای حسابداری، خالص داراییها و بدهیهای قابل تشخیص شرکتهای فرعی و وابسته در زمان تحصیل به ارزش منصفانه تعیین نگردیده و صورتهای مالی تلفیقی گروه بر‌این‌اساس تهیه و ارائه نشده است. لذا عمده مبالغ مربوط به شرکتهای فرعی و وابسته مندرج در صورتهای مالی تلفیقی گروه از جمله سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته، سرقفلی، ارزش دفتری دارائیهای ثابت مشهود و سهم اقلیت (یادداشتهای توضیحی ۹، ۱۲، ۱۳و ۲۸) از صحت لازم برخودار نمی‌باشند. همچنین صورتهای مالی تعداد ۴ شرکت از شرکتهای فرعی، مشمول تلفیق قرار نگرفته و سرمایه‌گذاری در سهام ۲ شرکت از شرکتهای وابسته نیز در صورتهای مالی تلفیقی گروه به روش ارزش ویژه انعکاس نیافته است. ضمنا مبنای تلفیق صورتهای مالی شرکتهای زیر مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (شرکت فرعی)، صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵ بوده است. هر چند تعدیل صورتهای مالی تلفیقی گروه از بابت موارد فوق ضروری است، لیکن بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، تعیین آثار مالی ناشی از موارد فوق بر صورتهای مالی تلفیقی گروه، در شرایط حاضر برای این سازمان مقدور نگردیده است.

۵. سرفصل دریافتنی‌های تجاری و غیر تجاری گروه و شرکت اصلی (یادداشت توضیحی۵)، به ترتیب شامل مبالغ ۰۸۱ر۳ میلیارد ریال و ۸۷۷ میلیارد ریال(جمعا به مبلغ ۹۵۸ر۳ میلیارد ریال) اقلام راکد و سنواتی می‌باشد که از این بابت به ترتیب مبالغ ۸۹۸ میلیارد ریال و ۲۵۱ میلیارد ریال(جمعا ۱۴۹ر۱ میلیارد ریال ) ذخیره مطالبات مشکوک‌‌‌‌الوصول در حسابها منظور شده است. ایجاد ذخیره اضافی در حسابها ضروری بوده، لیکن بدلیل فقدان اطلاعات و مدارک لازم، تعیین میزان آن در شرایط حاضر برای این سازمان میسر نمی‌باشد.

۶. مالیات عملکرد سنوات قبل شرکتهای گروه براساس برگهای تشخیص و قطعی جمعا به مبلغ ۶۸۲ر۱ میلیارد ریال تعیین گردیده و از این بابت جمعا مبلغ ۱۳۳ر۱ میلیارد ریال ذخیره در حسابها منظور شده است. همچنین در رابطه با عملکرد سال ۱۳۹۵ شرکت فرعی پتروشیمی شازند، طبق محاسبات این سازمان حداقل ۸۰ میلیارد ریال کسری ذخیره وجود دارد. مضافا شرکتهای زیر مجموعه شرکت فرعی توسعه صنایع بهشهر نیز جمعا دارای ۴۹۱ میلیارد ریال کسری ذخیره مالیات عملکرد می‌باشند. همچنین سازمان امور مالیاتی طبق برگهای قطعی صادره جمعا مبلغ ۵۲۹ میلیارد ریال (شامل ۳۶۳ میلیارد ریال جریمه) بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده سنوات قبل شرکتهای گروه مطالبه نموده است. ضمن آنکه طبق برگهای تشخیص صادره مالیاتهای تکلیفی و حقوق سنوات قبل شرکتهای گروه (شرکت پتروشیمی شازند و آزاد راه تبریز – ارومیه) جمعا به مبلغ ۷۸ میلیارد ریال (شامل ۲۷ میلیارد ریال جریمه) توسط سازمان امور مالیاتی تعیین گردیده است. هر چند موارد مذکور مورد اعتراض شرکتهای گروه قرار گرفته و نتیجه قطعی آن تا تاریخ این گزارش مشخص نشده، لیکن با توجه به سوابق مالیاتی و بررسیهای بعمل آمده ،احتساب ذخیره اضافی در حسابها ضروری است، لیکن تعیین میزان آن در شرایط حاضر برای این سازمان امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۷. در سال مالی مورد گزارش براساس توافق شرکت اصلی با شرکت فرعی بازرگانی بین‌المللی سرمایه‌گذاری بانک ملی، بابت تسویه بخشی از مطالبات شرکت اصلی مبلغ ۰۰۰ر۱ میلیارد ریال (معادل ۱/۹۴ میلیون درهم) درآمد در سرفصل درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی شرکت فرعی مذکور منظور گردیده است (یادداشت توضیحی۱- ۳۴). این در حالی است که کماکان مبلغ ۶۰۲ میلیارد ریال مطالبات از شرکت مذکور در حسابهای شرکت اصلی منعکس است که ارزش بازیافتنی آن مشخص نمی‌باشد. مضافا ارزش بازیافتنی سرمایه‌گذاری شرکت فرعی فوق در کشور امارات متحده عربی (دبی) در ۸ واحد آپارتمان به مبلغ ۲۲۳ میلیارد ریال (معادل ۲۱ میلیون درهم)، با توجه به شرایط اقتصادی موجود مشخص نشده است. ضمن اینکه شرکت deyar فروشنده ۷۰ واحد آپارتمان و ۴۰ واحد پارکینگ (در سال ۲۰۰۷)، بدلیل عدم پرداخت اقساط توسط شرکت فرعی مذکور، ادعای مالکیت ۱۱ واحد آپارتمان و ۱۱ واحد پارکینگ به مبلغ ۹۶ میلیارد ریال (معادل ۹ میلیون درهم )، نموده است. با توجه به موارد فوق هر چند تعدیل حسابها از بابت موارد فوق ضروری است، لیکن به دلیل عدم دسترسی به شواهد و اطلاعات کافی، تعیین آثار مالی ناشی از موارد مذکور بر صورتهای مالی تلفیقی گروه، در شرایط حاضر برای این سازمان میسرنمی‌باشد.

اظهار نظر مشروط۸. به نظر این سازمان، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای ۴ الی ۷، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‎دهد.
تاکید بر مطالب خاص

۹. با توجه به یادداشت توضیحی ۱-۱-۱۵، شرکتهای پالایش نفت آبادان و پالایش نفت شازند (تامین‌کنند‌گان مواد اولیه مصرفی) بابت تفاوت بهای مواد اولیه ارسالی به شرکت فرعی پتروشیمی شازند، ناشی از تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۱ الی ۳۰/۹/۱۳۹۱ به ترتیب مبالغ ۶۲۲ میلیارد ریال و ۲۰۸ میلیارد ریال ، جمعا مبلغ ۸۳۰ میلیارد ریال مطالبه نموده اند که شرکت پتروشیمی شازند با توجه به قراردادهای منعقده و مدارک موجود، نسبت به آن اعتراض نموده و خود را مشمول تفاوت نرخ ارز طی دوره مزبور نمی داند، علاوه بر آن شرکت پالایش نفت آبادان در سال مالی مورد گزارش، جرائمی بابت تاخیر در پرداختهای صورتحسابهای سال ۱۳۹۲ از شرکت مطالبه نموده که شرکت با توجه به پرداخت اصل بدهی خود طی صورتحسابهای سنوات ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵، نسبت به جرائم مطالبه شده اعتراض نموده است.اظهار نظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

 • ۱۰. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:
 • ۱-۱۰- مفاد ماده ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص معرفی یک نفر شخص حقیقی به نمایندگی دائمی از طرف اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره در مورد ۳ نفر از اعضاء هیئت مدیره (ماده ۴۲ اساسنامه شرکت).
 • ۲-۱۰- مفاد ماده ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص ارسال صورتجلسه مورخ ۳/۷/۱۳۹۵ هیئت مدیره در رابطه با انتخاب مدیر عامل و حدود اختیارات نامبرده به مرجع ثبت شرکتها (ماده ۵۷ اساسنامه شرکت).
 • ۳-۱۰-مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت در ارتباط با ارائه ترازنامه، حساب عملکرد و سود و زیان و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت، حداقل ۲۰ روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه به بازرس قانونی (ماده ۶۷ اساسنامه شرکت).
 • ۴-۱۰- مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت (ماده ۵ دستورالعمل انضباطی ناشران بورس اوراق بهادار) درخصوص پرداخت سود سهام مصوب ظرف هشت ماه پس از تصویب مجمع عمومی به سهامدار اصلی (ماده ۷۵ اساسنامه شرکت).
 • ۵-۱۰-پیگیریهای شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۷ تیرماه ۱۳۹۵ صاحبان سهام، در رابطه با موارد مندرج در بندهای ۴ الی۶، ۱۰ و۱۳ این گزارش و آزاد سازی وثایق شرکت جهت تسهیلات دریافتی شرکت صدرا، به نتیجه نهائی نرسیده است.
 • ۶-۱۰-” نظر مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را هنگام تصمیم گیری نسبت به تقسیم سود سهام، به آثار مالی مطالب مندرج در بندهای توضیحی ۴ الی ۷ جلب می نماید.”
۱۱. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۳-۴۲، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای‌گیری صورت پذیرفته است. مضافا معاملات مزبور براساس روابط خاص فی‌مابین انجام گردیده است.
۱۲. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع ‌عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این سازمان به موارد با‌اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
 • ۱۳. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زیر رعایت نشده است:
 • – مفاد بندهای۱، ۲ و ۴ الی ۷ و ۱۰ ماده ۷ و مواد ۹ ،۱۰و۱۲ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات .
 • -بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس.
 • -انطباق اساسنامه شرکت با اساسنامه جدید شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار.
۱۴. در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور، آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. این سازمان به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

شرکت:سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰
نماد: وبانکسرمایه ثبت نشده: ۰
کد طبقه‌بندی صنعت: ۳۹۹۹۰۱اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرحواقعی دوره منتهی ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(حسابرسی شده)درصد تغییرات
دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹۱۳۹۳/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص   
درآمدهای عملیاتی   
درآمد سود سهام۶,۹۰۴,۱۵۳۹,۱۱۰,۴۵۲(۲۴)
درآمد سود تضمین شده۲۷۳,۷۲۷۱۹۳,۳۴۹۴۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها۲,۰۴۴,۲۸۸۶۷۹,۶۹۹۲۰۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار۰۰
سایر درآمدهای عملیاتی۱۰۲,۹۲۵۰
جمع درآمدهای عملیاتی۹,۳۲۵,۰۹۳۹,۹۸۳,۵۰۰(۷)
هزینه های عملیاتی   
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی(۱۲۸,۸۴۴)(۲۴۱,۵۵۸)(۴۷)
سایر هزینه‌های عملیاتی۰۰
جمع هزینه های عملیاتی(۱۲۸,۸۴۴)(۲۴۱,۵۵۸)(۴۷)
سود (زیان) عملیاتی۹,۱۹۶,۲۴۹۹,۷۴۱,۹۴۲(۶)
هزینه‌های مالی(۱۹۴,۵۲۶)(۲۳۲,۰۶۶)(۱۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی۲۱,۴۳۲(۵,۰۵۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات۹,۰۲۳,۱۵۵۹,۵۰۴,۸۲۱(۵)
مالیات بر درآمد۰۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم۹,۰۲۳,۱۵۵۹,۵۰۴,۸۲۱(۵)
سود (زیان) عملیات متوقف ‌شده پس از اثر مالیاتی۰۰
سود (زیان) خالص۹,۰۲۳,۱۵۵۹,۵۰۴,۸۲۱(۵)
سود (زیان) پایه هر سهم   
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی۷۸۰۸۳۶(۷)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی(۱۵)(۲۰)(۲۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف ‌شده۰۰
سود (زیان) پایه هر سهم۷۶۵۸۱۶(۶)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم   
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی۰۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی۰۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف‌ شده۰۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم۰۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته   
سود (زیان) خالص۹,۰۲۳,۱۵۵۹,۵۰۴,۸۲۱(۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره۱۵,۵۸۲,۲۴۳۱۳,۲۶۰,۵۷۹۱۸
تعدیلات سنواتی(۱,۱۸۶,۵۴۲)۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده۱۴,۳۹۵,۷۰۱۱۳,۲۶۰,۵۷۹۹
سود سهام‌ مصوب(۱۰,۵۹۵,۰۰۰)(۶,۵۰۰,۰۰۰)۶۳
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته۰(۹۹۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته۳,۸۰۰,۷۰۱۵,۷۷۰,۵۷۹(۳۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام۰۰
سود قابل تخصیص۱۲,۸۲۳,۸۵۶۱۵,۲۷۵,۴۰۰(۱۶)
انتقال به اندوخته‌ قانونی‌۰(۲۰۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها(۲,۰۴۴,۲۸۸)(۶۷۹,۶۹۹)۲۰۱
سود (زیان) انباشته‌ پایان‌ دوره۱۰,۷۷۹,۵۶۸۱۴,۳۹۵,۷۰۱(۲۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال۵۵۵۵۸۵(۵)
سرمایه۱۶,۲۵۰,۰۰۰۱۶,۲۵۰,۰۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹پایان سال مالی قبل ۱۳۹۳/۱۲/۲۹درصد تغییراتشرحپایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹پایان سال مالی قبل ۱۳۹۳/۱۲/۲۹درصد تغییرات
دارایی‌‌ها   بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام   
دارایی‌‌های جاری   بدهی‌های جاری   
موجودی نقد۸۰۸,۴۲۰۴۱۵,۴۴۳۹۵پرداختنی‌های تجاری۳,۵۶۱,۳۳۱۴۷,۹۶۸۷,۳۲۴
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه‌مدت۱,۴۵۶,۵۲۶۸۸۵,۳۴۲۶۵پرداختنی‌های غیرتجاری۴۱,۳۹۴۲۸,۴۷۳۴۵
دریافتنی‌‌های تجاری۱۷,۵۳۹,۲۷۵۱۲,۱۱۷,۷۱۳۴۵مالیات پرداختنی۸,۴۶۰۲۰,۶۱۹(۵۹)
دریافتنی‌‌های غیرتجاری۹۱,۲۴۱۵۶,۲۸۹۶۲سود سهام پرداختنی۵,۸۹۵,۴۳۷۵,۸۱۷,۵۴۲۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات۵,۹۶۰۳,۰۰۸۹۸تسهیلات مالی۸۴۷,۹۸۱۸۲۳,۲۵۶۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش۲۱۲,۳۴۴۲۶۷,۲۵۰(۲۱)ذخایر۰۰
جمع دارایی‌های جاری۲۰,۱۱۳,۷۶۶۱۳,۷۴۵,۰۴۵۴۶پیش‌دریافت‌های جاری۸,۶۸۵۰
دارایی‌‌های غیرجاری   بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش۰۰
دریافتنی‌‌های بلندمدت۴۵,۴۰۵۱۰۷,۳۹۰(۵۸)جمع بدهی‌های جاری۱۰,۳۶۳,۲۸۸۶,۷۳۷,۸۵۸۵۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت۲۴,۹۰۱,۰۴۶۲۳,۰۱۰,۰۰۱۸بدهی‌های غیر جاری   
سرمایه‌گذاری در املاک۰۰پرداختنی‌های بلندمدت۰۰
دارایی‌های نامشهود۱۷,۱۴۱۱۶,۴۹۵۴پیش‌دریافت‌های غیرجاری۰۰
دارایی‌های ثابت مشهود۵۱۰,۹۲۴۵۳۶,۲۶۹(۵)تسهیلات مالی بلندمدت۱,۸۲۸,۲۳۷۲,۶۶۱,۴۴۱(۳۱)
سایر دارایی‌ها۲,۷۵۹,۳۲۸۱۷۹,۷۷۲۱,۴۳۵ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان۱۵,۹۳۱۱۲,۰۷۳۳۲
جمع دارایی‌های غیرجاری۲۸,۲۳۳,۸۴۴۲۳,۸۴۹,۹۲۷۱۸جمع بدهی‌های غیرجاری۱,۸۴۴,۱۶۸۲,۶۷۳,۵۱۴(۳۱)
   جمع بدهی‌ها۱۲,۲۰۷,۴۵۶۹,۴۱۱,۳۷۲۳۰
   حقوق صاحبان سهام   
   سرمایه۶,۵۰۰,۰۰۰۶,۵۰۰,۰۰۰۰
   افزایش (کاهش) سرمایه در جریان۹,۵۲۸,۳۹۹۰
   صرف (کسر) سهام۰۰
   سهام خزانه۰۰
   اندوخته قانونی۶۵۰,۰۰۰۶۵۰,۰۰۰۰
   سایر اندوخته‌ها۸,۶۸۲,۱۸۷۶,۶۳۷,۸۹۹۳۱
   مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش۰۰
   مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها۰۰
   تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری۰۰
   اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی۰۰
   سود (زیان) انباشته۱۰,۷۷۹,۵۶۸۱۴,۳۹۵,۷۰۱(۲۵)
   جمع حقوق صاحبان سهام۳۶,۱۴۰,۱۵۴۲۸,۱۸۳,۶۰۰۲۸
جمع دارایی‌ها۴۸,۳۴۷,۶۱۰۳۷,۵۹۴,۹۷۲۲۹جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام۴۸,۳۴۷,۶۱۰۳۷,۵۹۴,۹۷۲۲۹
گزارش حسابرس مستقل به مجمع عمومی صاحبان سهامسرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)
بند مقدمه۱. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) شامل ترازنامه‌ها به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۴۴ توسط این سازمان، حسابرسی شده است.
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی۲. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتها، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.
بند مسئولیت حسابرس

۳. مسئولیت این سازمان، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این سازمان الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود.حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این سازمان مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

۴. برخلاف استانداردهای حسابداری خالص داراییها و بدهیهای قابل تشخیص شرکتهای فرعی و وابسته در زمان تحصیل به ارزش منصفانه تعیین نگردیده و صورتهای مالی تلفیقی گروه بر‌این‌اساس تهیه و ارائه نشده است. لذا عمده مبالغ مربوط به شرکتهای فرعی و وابسته مندرج در صورتهای مالی تلفیقی گروه از جمله سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته، سرقفلی، ارزش دفتری دارائیهای ثابت مشهود و سهم اقلیت (یادداشتهای توضیحی ۹، ۱۲، ۱۳و ۲۸) از صحت لازم برخودار نمی‌باشند. همچنین صورتهای مالی تعداد ۳ شرکت از شرکتهای فرعی، مشمول تلفیق قرار نگرفته است. ضمنا گزارش حسابرس مستقل ۴ شرکت از شرکتهای وابسته نیز ارائه نشده است. هر چند تعدیل صورتهای مالی تلفیقی گروه از این بابت ضروری است، لیکن بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، تعیین آثار مالی ناشی از موارد فوق بر صورتهای مالی تلفیقی گروه، در شرایط حاضر برای این سازمان مقدور نگردیده است.

۵. سرفصل دریافتنی‌های تجاری و غیر تجاری گروه (یادداشت توضیحی۵)، شامل مبلغ۹۲۴ر۲ میلیارد ریال اقلام راکد و سنواتی می‌باشد که از این بابت صرفا مبلغ ۴۲۵ میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک‌‌‌‌الوصول در حسابها منظور شده است، با توجه به اینکه پیگیری‌های بعمل آمده جهت وصول و تسویه آنها به نتیجه نرسیده، ایجاد ذخیره اضافی در حسابها ضروری بوده، لیکن بدلیل فقدان اطلاعات و مدارک لازم، تعیین میزان آن در شرایط حاضر برای این سازمان میسر نمی‌باشد.۶. برخلاف استانداردهای حسابداری و رویه مندرج در یادداشت ۴-۲ صورتهای مالی، علیرغم برگزار نشدن مجمع عمومی عادی شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) تا تاریخ تصویب صورتهای مالی شرکت مورد گزارش، سود سهام سال ۱۳۹۳، بمبلغ ۱۸۷ر۱ میلیارد ریال در صورتهای مالی شرکت اصلی منظور گردیده است. همچنین پایان سال مالی ۵ فقره از شرکتهای فرعی گروه بیش از ۳ ماه قبل از پایان سال مالی شرکت اصلی بوده است. هر چند اعمال تعدیلاتی از بابت موارد فوق در صورتهای تلفیقی گروه ضروری است، لیکن بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مستندات کافی پیشنهاد تعدیلات مورد لزوم از این بابت در شرایط حاضر میسر نمی‌باشد.

۶. مدارک و مستندات مربوط به طلب از شرکت فرعی بازرگانی بین‌المللی سرمایه‌گذاری بانک ملی به مبلغ ۵۸۴ میلیارد ریال که عمدتا بابت بازپرداخت اقساط وام دریافتی شرکت فوق الذکر از بانکهای خارجی توسط شرکت اصلی می باشد، شامل صورتهای مالی، تائیدیه‌ای حاکی از کل اقساط پرداخت شده، جمع کل بدهی به بانک یا بانکهای ارائه دهنده تسهیلات، نوع و میزان تضمین های ارائه شده، ارائه نگردیده است(یادداشت توضیحی۱-۱-۵). مضافا قرارداد و اطلاعات مربوط به تسهیلات دریافتی از بانک ملی توسط شرکت‌های فرعی ساروج بوشهر و ایران پوپلین جمعا به مبلغ ۳۶۶ میلیارد ریال و همچنین مدارک پشتوانه مربوط به محاسبات مبلغ ۱۴۸ میلیارد ریال درآمد شناسایی شده بابت مازاد بدهی تسهیلات ارزی شرکت سیمان فیروز کوه (شرکت فرعی) ارائه نشده است. آثار مالی تعدیلات احتمالی ناشی از موارد فوق بر صورتهای مالی تلفیقی، در شرایط حاضر برای این سازمان امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۷. بررسیهای به عمل آمده حاکی از انعکاس مبلغ ۹۱۱ میلیارد ریال خالص زیان (سال مالی قبل مبلغ ۱۸۵ر۱ میلیاردریال) تحت سرفصل تعدیلات سنواتی درشرکت فرعی پتروشیمی شازند می‌باشد این امر بدلیل عدم شناسائی به موقع درآمدها و هزینه‌های شرکت در رعایت استانداردهای حسابداری بوده است (یادداشت توضیحی ۳۶). ضمن آنکه شرکت فوق در سال مالی مورد گزارش صرفا اقلام مربوط به هزینه‌های دوره‌های قبل را در حساب تعدیلات سنواتی منظور نموده و بخشی از درآمدهای مربوط به دوره‌های قبل را در حساب سود و زیان سال مورد گزارش منعکس کرده است.

۸. مالیات عملکرد سنوات قبل شرکتهای گروه بر اساس برگهای تشخیص و قطعی جمعا به مبلغ ۲۷۲ر۱ میلیارد ریال تعیین گردیده که مورد اعتراض شرکتها قرار گرفته و از این بابت جمعا مبلغ ۹۵ میلیارد ریال ذخیره در حسابها منظور شده است (یادداشت توضیحی ۱۶). با توجه به سوابق مالیاتی و طبق بررسیهای بعمل آمده احتساب ذخیره اضافی در حسابها ضروری است، لیکن تعیین میزان آن در شرایط حاضر برای این سازمان امکان‌پذیر نبوده است.

اظهار نظر۹. به نظر این سازمان، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای ۴،۵،۷ و۸ وهمچنین به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند ۶ ، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.
گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

 • ۱۰. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:
 • ۱-۱۰-مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت در ارتباط با ارائه ترازنامه، حساب عملکرد و سود و زیان و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت، حداقل ۲۰ روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه به بازرس قانونی.
 • ۲-۱۰- مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت (ماده ۵ دستورالعمل انضباطی ناشران بورس اوراق بهادار) درخصوص پرداخت سود سهام مصوب ظرف هشت ماه پس از تصویب مجمع عمومی به سهامدار اصلی.
 • ۳-۱۰-پی‌گیری‌های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۳۰ تیرماه ۱۳۹۴ صاحبان سهام، در رابطه با موارد مندرج در بندهای ۴، ۵، ۶، ۱۳ و ۱۴ این گزارش و آزاد سازی وثایق شرکت جهت تسهیلات دریافتی شرکت صدرا، به نتیجه نهائی نرسیده است.
۱۱. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۳-۴۲، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای‌گیری صورت پذیرفته است. مضافا معاملات مزبور براساس روابط خاص فی‌مابین انجام گردیده است.
۱۲. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع ‌عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این سازمان به موارد با‌اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
 • ۱۳. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زیر رعایت نشده است:
 • – مفاد بندهای ۱ الی ۷ و ۱۰ ماده۷ و ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات .
 • -بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس.
 • -انطباق اساسنامه شرکت با اساسنامه جدید شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار.
 • -مفاد مواد ۴، ۹، ۱۳ و ۱۵ دستورالعمل کنترلهای داخلی سازمان بورس اوراق بهادار.
۱۴. در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور، آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، به استثناء پیش بینی محل مناسب جهت درج شناسه ملی و کد پستی بر روی اوراق مالی و حسابداری ، اخذ استعلام از پایگاههای اطلاعاتی ذیربط درخصوص معاملات و فراهم نمودن برنامه‌های آموزشی مستمر، این سازمان به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

شرکت:سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)سرمایه ثبت شده: ۶,۵۰۰,۰۰۰
نماد: وبانکسرمایه ثبت نشده: ۰
کد طبقه‌بندی صنعت: ۳۹۹۹۰۱اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرحواقعی دوره منتهی ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹(حسابرسی شده)درصد تغییرات
دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹۱۳۹۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاری۱۰,۲۹۶,۹۹۳۷,۵۰۸,۹۶۴۳۷
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری۶۷۹,۶۹۹۴۳۱,۰۶۰۵۸
سود حاصل از سایر فعالیتها ۱۹۳,۳۴۹ ۲۰۶,۱۶۲ (۶)
جمع درآمدها ۱۱,۱۷۰,۰۴۱ ۸,۱۴۶,۱۸۶ ۳۷
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی (۲۴۱,۵۵۸) (۸۴,۴۲۶) ۱۸۶
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی ۰ ۳۵۴,۰۵۰
سود (زیان) عملیاتی۱۰,۹۲۸,۴۸۳۸,۴۱۵,۸۱۰۳۰
هزینه های مالی(۲۳۲,۰۶۶)(۲۶۶,۸۰۹)(۱۳)
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه(۵,۰۵۵)(۱۱,۲۳۶)(۵۵)
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری ۱۰,۶۹۱,۳۶۲ ۸,۱۳۷,۷۶۵ ۳۱
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات ۰ ۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات ۱۰,۶۹۱,۳۶۲ ۸,۱۳۷,۷۶۵۳۱
مالیات ۰ ۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات ۱۰,۶۹۱,۳۶۲ ۸,۱۳۷,۷۶۵۳۱
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی ۱۳,۲۶۰,۵۷۹ ۶,۷۷۶,۶۷۴۹۶
تعدیلات سنواتی ۰ ۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی – تعدیل شده ۱۳,۲۶۰,۵۷۹ ۶,۷۷۶,۶۷۴۹۶
سود قابل تخصیص ۲۳,۹۵۱,۹۴۱ ۱۴,۹۱۴,۴۳۹۶۱
اندوخته قانونی (۲۰۰,۰۰۰) (۱۲۸,۰۰۰) ۵۶
اندوخته طرح و توسعه (۶۷۹,۶۹۹) (۴۳۱,۰۶۰) ۵۸
سایر اندوخته ها۰۰
کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته (۹۹۰,۰۰۰) (۶۴۴,۰۰۰) ۵۴
سود سهام مصوب مجمع (۶,۵۰۰,۰۰۰) (۴۵۰,۸۰۰) ۱,۳۴۲
سود انباشته در پایان دوره مالی ۱۵,۵۸۲,۲۴۲ ۱۳,۲۶۰,۵۷۹ ۱۸
سود هر سهم پس از کسر مالیات ۱,۶۴۵ ۱,۲۵۲ ۳۱
سرمایه ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹پایان سال مالی قبل۱۳۹۲/۱۲/۲۹درصد تغییراتشرحپایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹پایان سال مالی قبل۱۳۹۲/۱۲/۲۹درصد تغییرات
دارایی‌هابدهی‌ها
موجودی نقد۴۱۵,۴۴۳۴۱۰,۳۹۱۱حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری۰۰
سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت ۸۸۵,۳۴۲ ۱,۳۷۷,۵۵۰ (۳۶) سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی ۷۶,۴۳۹ ۶۳,۵۵۴ ۲۰
طلب از شرکت‌های گروه و شرکت‌های وابسته ۱۲,۷۵۶,۶۰۰ ۹,۸۴۱,۴۹۳ ۳۰ بدهی به شرکت‌های گروه و وابسته ۰ ۰
حصه جاری حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری ۰ ۰ پیش دریافتها ۰ ۰
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ۶۰۳,۹۴۳ ۶۶۸,۹۶۱ (۱۰) ذخیره مالیات بر درآمد ۲۰,۶۱۹ ۰
موجودی مواد و کالا ۰ ۰ حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی ۸۲۳,۲۵۷ ۷۸۹,۴۰۳ ۴
پیش پرداخت‌ها ۳,۰۰۸ ۳۲,۲۰۶ (۹۱) سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۵,۸۱۷,۵۴۲ ۴۰۷,۰۲۳ ۱,۳۲۹
جمع دارایی‌های جاری ۱۴,۶۶۴,۳۳۶ ۱۲,۳۳۰,۶۰۱ ۱۹ جمع بدهی‌های جاری ۶,۷۳۷,۸۵۷ ۱,۲۵۹,۹۸۰ ۴۳۵
سرمایه گذاری‌های بلند مدت ۲۳,۳۴۱,۷۹۹ ۱۷,۵۴۷,۸۳۷ ۳۳ حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت ۰ ۰
دارایی‌های ثابت پس از کسر استهلاک ۵۳۶,۲۶۹ ۲,۰۴۰ ۲۶,۱۸۸ تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت ۲,۶۶۱,۴۴۱ ۳,۴۶۶,۲۳۴ (۲۳)
دارایی‌های نامشهود ۱۶,۴۹۶ ۱۸۸ ۸,۶۷۴ ذخیره مزایای پایان خدمت ۱۲,۰۷۳ ۷,۲۹۱ ۶۶
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری (بلند مدت) ۱۰۷,۳۹۰ ۸,۹۱۲ ۱,۱۰۵ جمع بدهی‌های غیر جاری ۲,۶۷۳,۵۱۴ ۳,۴۷۳,۵۲۵ (۲۳)
پیش پرداخت‌های سرمایه ای ۰ ۰ جمع بدهی‌های جاری و غیر جاری ۹,۴۱۱,۳۷۱ ۴,۷۳۳,۵۰۵ ۹۹
سایر دارایی‌ها ۱۱۵,۲۲۲ ۲۲,۷۰۶ ۴۰۷ حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴۴
صرف سهام ۰ ۰
وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰
اندوخته قانونی ۶۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۴۴
اندوخته طرح و توسعه ۶,۶۳۷,۸۹۹ ۶,۹۶۸,۲۰۰ (۵)
سود (زیان) انباشته ۱۵,۵۸۲,۲۴۲ ۱۳,۲۶۰,۵۷۹ ۱۸
جمع دارایی‌های غیر جاری ۲۴,۱۱۷,۱۷۶ ۱۷,۵۸۱,۶۸۳ ۳۷ جمع حقوق صاحبان سهام ۲۹,۳۷۰,۱۴۱ ۲۵,۱۷۸,۷۷۹ ۱۷
جمع دارایی‌ها ۳۸,۷۸۱,۵۱۲ ۲۹,۹۱۲,۲۸۴ ۳۰ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۳۸,۷۸۱,۵۱۲ ۲۹,۹۱۲,۲۸۴ ۳۰
گزارش حسابرس مستقل به مجمع عمومی صاحبان سهامسرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)
بند مقدمه۱. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) شامل ترازنامه‌ها به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۴۱ توسط این سازمان، حسابرسی شده است.
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی۲. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتها، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.
بند مسئولیت حسابرس

۳. مسئولیت این سازمان، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این سازمان الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این سازمان مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

۴. برخلاف استانداردهای حسابداری خالص داراییها و بدهیهای قابل تشخیص شرکتهای فرعی و وابسته در زمان تحصیل به ارزش منصفانه تعیین نگردیده و صورتهای مالی تلفیقی گروه بر این اساس تهیه و ارائه نشده است. لذا عمده مبالغ مربوط به شرکتهای فرعی و وابسته مندرج در صورتهای مالی تلفیقی گروه از جمله سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته، سرقفلی، ارزش دفتری دارائیهای ثابت مشهود، سهم اقلیت و تغییرات سود انباشته ناشی از شمول تلفیق

( یادداشتهای ۹، ۱۱، ۱۲، ۲۶ و ۳۵ ) از صحت لازم برخودار نمی‌باشند. ضمنا صورتهای مالی تعداد۸ شرکت از شرکتهای فرعی، در صورتهای مالی تلفیقی لحاظ نشده است. بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، تعیین آثار مالی ناشی از موارد فوق بر صورتهای مالی تلفیقی گروه، در شرایط حاضر برای این سازمان مقدور نگردیده است.

۵. مبلغ ۹۷۶ر۱ میلیارد‌ ریال از مطالبات گروه راکد و سنواتی و اسناد در جریان وصول سررسید گذشته می‌باشد که از این بابت صرفا ۴۰۶ میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده که از کفایت لازم برخوردار نمی‌باشد. با توجه به مطالب یاد شده در بالا، انجام تعدیلاتی در حسابها ضروری بوده، لیکن بدلیل فقدان اطلاعات و مدارک کافی، تعیین تعدیلات مورد لزوم برای این سازمان میسر نشده است.

۶. برخلاف استانداردهای حسابداری و رویه مندرج در یادداشت ۴-۲ صورتهای مالی، علیرغم برگزار نشدن مجمع عمومی عادی شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) تا تاریخ تصویب صورتهای مالی شرکت مورد گزارش، سود سهام سال ۱۳۹۳، بمبلغ ۱۸۷ر۱ میلیارد ریال در صورتهای مالی شرکت اصلی منظور گردیده است. همچنین پایان سال مالی ۵ فقره از شرکتهای فرعی گروه بیش از ۳ ماه قبل از پایان سال مالی شرکت اصلی بوده است. هر چند اعمال تعدیلاتی از بابت موارد فوق در صورتهای تلفیقی گروه ضروری است، لیکن بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مستندات کافی پیشنهاد تعدیلات مورد لزوم از این بابت در شرایط حاضر میسر نمی‌باشد.

اظهار نظر مشروط۷. به نظر این سازمان، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای ۴ الی ۶ صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.
تاکید بر مطالب خاص۸. همانگونه که در یادداشت ۱-۱-۵ صورتهای مالی درج شده است. مانده طلب از شرکت بازرگانی بین‌المللی سرمایه‌گذاری بانک ملی (مستثنی شده از تلفیق) به مبلغ ۷۴۵ میلیارد ریال عمدتا در رابطه با اقساط وام دریافتی شرکت فوق‌الذکر از بانکهای خارجی می‌باشد، که توسط شرکت اصلی بازپرداخت شده است. شایان ذکر است بخشی از سهام شرکتهای گروه از بابت بدهی مذکور در وثیقه بانکهای مزبور (بشرح یادداشت ۳۷ صورتهای مالی) بوده و اقدامات حقوقی جهت وصول طلب در دست اقدام می‌باشد، اظهار نظر این سازمان در اثر مفاد بند مذکور مشروط نشده است
گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی۹. ۹-موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت به شرح زیر است:
 • ۱-۹-مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت (ماده ۵ دستورالعمل انضباطی ناشران بورس اوراق بهادار) درخصوص پرداخت سود سهام مصوب ظرف هشت ماه پس از تصویب مجمع عمومی به سهامداران عمده رعایت نگردیده است.
 • ۲-۹-درخصوص تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۳ صاحبان سهام، با توجه به موارد مندرج در بندهای ۵، ۸ ،۱۰، ۱۴ و ۱۵ این گزارش و آزاد سازی وثایق شرکت جهت تسهیلات دریافتی شرکت صدرا، به نتیجه نهائی نرسیده است.
 • ۱۰. بخشی از سرمایه‌گذاریهای انجام شده توسط شرکت مورد گزارش به خالص بهای تمام شده ۱۷۲ میلیارد ریال شامل تعداد ۵ شرکت از شرکتهای فرعی ، وابسته و سایر سرمایه‌گذاریها زیان ده می‌باشند،که در این خصوص توجیهات لازم به این سازمان ارائه نشده است.
 • ۱۱. با توجه به یادداشت ۴۰ صورتهای مالی، مبلغ ۳۴۶ر۵ میلیارد‌ ریال به عنوان سود سهام توسط هیئت مدیره شرکت پیشنهاد گردیده است. با توجه به مفاد مواد ۹۰ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت نظر مجمع عمومی صاحبان سهام را درخصوص تعیین میزان سود قابل تقسیم به بندهای این گزارش جلب می نماید.
 • ۱۲. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۲-۳۹ صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری در مواردی رعایت شده است. مضافا معاملات مزبور و معاملات انجام شده با اشخاص وابسته مندرج در یادداشت مزبور، براساس روابط خاص فی‌مابین انجام گردیده است.
 • ۱۳. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع ‌عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این سازمان به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نگردیده است.
 • ۱۴. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زیر رعایت نشده است:

  – مفاد بندهای ۱ الی ۷ و ۱۰ ماده۷ و ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات .

  -بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس.

  -انطباق اساسنامه شرکت با اساسنامه جدید شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار.

  -مفاد مواد ۴، ۹، ۱۰ و ۱۵ دستورالعمل کنترلهای داخلی سازمان بورس اوراق بهادار.

 • ۱۵. در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، به استثناء پیش بینی محل مناسب جهت درج شناسه ملی و کد پستی بر روی کلیه فرمها و اخذ استعلام از پایگاههای اطلاعاتی ذیربط درخصوص معاملات، این سازمان به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است

صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

شرکت:سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)سرمایه ثبت شده: ۶,۵۰۰,۰۰۰
نماد: وبانکسرمایه ثبت نشده: ۰
کد طبقه‌بندی صنعت: ۳۹۹۹۰۱صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرحواقعی دوره منتهی ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹(حسابرسی شده)درصد تغییرات
دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹۱۳۹۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاری۱۰,۲۹۶,۹۹۳۷,۵۰۸,۹۶۴۳۷
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری۶۷۹,۶۹۹۴۳۱,۰۶۰۵۸
سود حاصل از سایر فعالیتها ۱۹۳,۳۴۹ ۲۰۶,۱۶۲ (۶)
جمع درآمدها ۱۱,۱۷۰,۰۴۱ ۸,۱۴۶,۱۸۶ ۳۷
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی (۲۴۱,۵۵۸) (۸۴,۴۲۶) ۱۸۶
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی ۰ ۳۵۴,۰۵۰
سود (زیان) عملیاتی۱۰,۹۲۸,۴۸۳۸,۴۱۵,۸۱۰۳۰
هزینه های مالی(۲۳۲,۰۶۶)(۲۶۶,۸۰۹)(۱۳)
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه(۵,۰۵۵)(۱۱,۲۳۶)(۵۵)
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری ۱۰,۶۹۱,۳۶۲ ۸,۱۳۷,۷۶۵ ۳۱
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات ۰ ۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات ۱۰,۶۹۱,۳۶۲ ۸,۱۳۷,۷۶۵۳۱
مالیات ۰ ۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات ۱۰,۶۹۱,۳۶۲ ۸,۱۳۷,۷۶۵۳۱
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی ۱۳,۲۶۰,۵۷۹ ۶,۷۷۶,۶۷۴۹۶
تعدیلات سنواتی ۰ ۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی – تعدیل شده ۱۳,۲۶۰,۵۷۹ ۶,۷۷۶,۶۷۴۹۶
سود قابل تخصیص ۲۳,۹۵۱,۹۴۱ ۱۴,۹۱۴,۴۳۹۶۱
اندوخته قانونی (۲۰۰,۰۰۰) (۱۲۸,۰۰۰) ۵۶
اندوخته طرح و توسعه (۶۷۹,۶۹۹) (۴۳۱,۰۶۰) ۵۸
سایر اندوخته ها۰۰
کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته (۹۹۰,۰۰۰) (۶۴۴,۰۰۰) ۵۴
سود سهام مصوب مجمع (۶,۵۰۰,۰۰۰) (۴۵۰,۸۰۰) ۱,۳۴۲
سود انباشته در پایان دوره مالی ۱۵,۵۸۲,۲۴۲ ۱۳,۲۶۰,۵۷۹ ۱۸
سود هر سهم پس از کسر مالیات ۱,۶۴۵ ۱,۲۵۲ ۳۱
سرمایه ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹پایان سال مالی قبل۱۳۹۲/۱۲/۲۹درصد تغییراتشرحپایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹پایان سال مالی قبل۱۳۹۲/۱۲/۲۹درصد تغییرات
دارایی‌هابدهی‌ها
موجودی نقد۴۱۵,۴۴۳۴۱۰,۳۹۱۱حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری۰۰
سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت ۸۸۵,۳۴۲ ۱,۳۷۷,۵۵۰ (۳۶) سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی ۷۶,۴۳۹ ۶۳,۵۵۴ ۲۰
طلب از شرکت‌های گروه و شرکت‌های وابسته ۱۲,۷۵۶,۶۰۰ ۹,۸۴۱,۴۹۳ ۳۰ بدهی به شرکت‌های گروه و وابسته ۰ ۰
حصه جاری حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری ۰ ۰ پیش دریافتها ۰ ۰
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ۶۰۳,۹۴۳ ۶۶۸,۹۶۱ (۱۰) ذخیره مالیات بر درآمد ۲۰,۶۱۹ ۰
موجودی مواد و کالا ۰ ۰ حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی ۸۲۳,۲۵۷ ۷۸۹,۴۰۳ ۴
پیش پرداخت‌ها ۳,۰۰۸ ۳۲,۲۰۶ (۹۱) سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۵,۸۱۷,۵۴۲ ۴۰۷,۰۲۳ ۱,۳۲۹
جمع دارایی‌های جاری ۱۴,۶۶۴,۳۳۶ ۱۲,۳۳۰,۶۰۱ ۱۹ جمع بدهی‌های جاری ۶,۷۳۷,۸۵۷ ۱,۲۵۹,۹۸۰ ۴۳۵
سرمایه گذاری‌های بلند مدت ۲۳,۳۴۱,۷۹۹ ۱۷,۵۴۷,۸۳۷ ۳۳ حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت ۰ ۰
دارایی‌های ثابت پس از کسر استهلاک ۵۳۶,۲۶۹ ۲,۰۴۰ ۲۶,۱۸۸ تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت ۲,۶۶۱,۴۴۱ ۳,۴۶۶,۲۳۴ (۲۳)
دارایی‌های نامشهود ۱۶,۴۹۶ ۱۸۸ ۸,۶۷۴ ذخیره مزایای پایان خدمت ۱۲,۰۷۳ ۷,۲۹۱ ۶۶
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری (بلند مدت) ۱۰۷,۳۹۰ ۸,۹۱۲ ۱,۱۰۵ جمع بدهی‌های غیر جاری ۲,۶۷۳,۵۱۴ ۳,۴۷۳,۵۲۵ (۲۳)
پیش پرداخت‌های سرمایه ای ۰ ۰ جمع بدهی‌های جاری و غیر جاری ۹,۴۱۱,۳۷۱ ۴,۷۳۳,۵۰۵ ۹۹
سایر دارایی‌ها ۱۱۵,۲۲۲ ۲۲,۷۰۶ ۴۰۷ حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴۴
صرف سهام ۰ ۰
وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰
اندوخته قانونی ۶۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۴۴
اندوخته طرح و توسعه ۶,۶۳۷,۸۹۹ ۶,۹۶۸,۲۰۰ (۵)
سود (زیان) انباشته ۱۵,۵۸۲,۲۴۲ ۱۳,۲۶۰,۵۷۹ ۱۸
جمع دارایی‌های غیر جاری ۲۴,۱۱۷,۱۷۶ ۱۷,۵۸۱,۶۸۳ ۳۷ جمع حقوق صاحبان سهام ۲۹,۳۷۰,۱۴۱ ۲۵,۱۷۸,۷۷۹ ۱۷
جمع دارایی‌ها ۳۸,۷۸۱,۵۱۲ ۲۹,۹۱۲,۲۸۴ ۳۰ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۳۸,۷۸۱,۵۱۲ ۲۹,۹۱۲,۲۸۴ ۳۰

حسابرسی نشده

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

شرکت:سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)سرمایه ثبت شده:۶,۵۰۰,۰۰۰
نماد: وبانکسرمایه ثبت نشده:۰
کد طبقه‌بندی صنعت: ۳۹۹۹۰۱اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:۱۳۹۳/۱۲/۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرحواقعی دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱(حسابرسی شده)درصد تغییراتواقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱۱۳۹۲/۰۶/۳۱۱۳۹۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاری۲,۳۹۹,۵۹۶۱,۱۹۳,۷۳۲۱۰۱۷,۵۰۸,۹۶۴
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری۲۳,۵۲۴۱۹۳,۱۰۳(۸۸)۴۳۱,۰۶۰
سود حاصل از سایر فعالیتها ۰ ۰ ۲۰۶,۱۶۲
جمع درآمدها ۲,۴۲۳,۱۲۰ ۱,۳۸۶,۸۳۵ ۷۵ ۸,۱۴۶,۱۸۶
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی (۵۹,۷۴۸) (۳۷,۴۱۸) ۶۰ (۸۴,۴۲۵)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی ۰ ۰۳۵۴,۰۵۰
سود (زیان) عملیاتی۲,۳۶۳,۳۷۲۱,۳۴۹,۴۱۷۷۵۸,۴۱۵,۸۱۱
هزینه های مالی(۱۲۰,۰۳۰)(۱۳۷,۶۰۰)(۱۳)(۲۶۶,۸۰۹)
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه۱۶,۷۰۷(۱۷,۶۷۶)(۱۱,۲۳۷)
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری ۲,۲۶۰,۰۴۹ ۱,۱۹۴,۱۴۱ ۸۹ ۸,۱۳۷,۷۶۵
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات ۰ ۰ ۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات ۲,۲۶۰,۰۴۹ ۱,۱۹۴,۱۴۱۸۹ ۸,۱۳۷,۷۶۵
مالیات ۰ ۰ ۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات ۲,۲۶۰,۰۴۹ ۱,۱۹۴,۱۴۱۸۹ ۸,۱۳۷,۷۶۵
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی ۱۳,۲۶۰,۵۷۹ ۶,۷۷۶,۶۷۴۹۶ ۶,۷۷۶,۶۷۴
تعدیلات سنواتی ۰ ۰ ۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی – تعدیل شده ۱۳,۲۶۰,۵۷۹ ۶,۷۷۶,۶۷۴۹۶ ۶,۷۷۶,۶۷۴
سود قابل تخصیص ۱۵,۵۲۰,۶۲۸ ۷,۹۷۰,۸۱۵۹۵ ۱۴,۹۱۴,۴۳۹
اندوخته قانونی (۱۱۳,۰۰۲) ۰ (۱۲۸,۰۰۰)
اندوخته طرح و توسعه (۲۳,۵۲۴) (۱۹۳,۱۰۳)(۸۸) (۴۳۱,۰۶۰)
سایر اندوخته ها۰۰ ۰
کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته (۹۹۰,۰۰۰) (۶۴۴,۰۰۰) ۵۴ (۶۴۴,۰۰۰)
سود سهام مصوب مجمع (۶,۵۰۰,۰۰۰) (۴۵۰,۸۰۰) ۱,۳۴۲ (۴۵۰,۸۰۰)
سود انباشته در پایان دوره مالی ۷,۸۹۴,۱۰۲ ۶,۶۸۲,۹۱۲ ۱۸ ۱۳,۲۶۰,۵۷۹
سود هر سهم پس از کسر مالیات ۳۴۸ ۱۸۴ ۸۹ ۱,۲۵۲
سرمایه ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به۱۳۹۳/۰۶/۳۱پایان سال مالی قبل۱۳۹۲/۱۲/۲۹درصد تغییراتشرحپایان عملکرد واقعی منتهی به۱۳۹۳/۰۶/۳۱پایان سال مالی قبل۱۳۹۲/۱۲/۲۹درصد تغییرات
دارایی‌هابدهی‌ها
موجودی نقد۷۵۲,۷۶۸۴۱۰,۳۹۱۸۳حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری۰۰
سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت ۱,۱۵۶,۶۲۱ ۱,۶۴۹,۶۳۰ (۳۰) سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی ۹۷,۱۰۱ ۶۳,۵۵۴ ۵۳
طلب از شرکت‌های گروه و شرکت‌های وابسته ۱۰,۳۵۸,۹۸۸ ۹,۹۹۶,۵۳۴ ۴ بدهی به شرکت‌های گروه و وابسته ۰ ۰
حصه جاری حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری ۰ ۰ پیش دریافتها ۰ ۰
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ۳۳۰,۶۸۰ ۵۱۳,۹۲۱ (۳۶) ذخیره مالیات بر درآمد ۰ ۰
موجودی مواد و کالا ۰ ۰ حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی ۹۰۹,۴۳۴ ۷۸۹,۴۰۳ ۱۵
پیش پرداخت‌ها ۱۶,۷۲۲ ۳۲,۲۰۶ (۴۸) سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۶,۴۸۲,۵۵۸ ۴۰۷,۰۲۴ ۱,۴۹۳
جمع دارایی‌های جاری ۱۲,۶۱۵,۷۷۹ ۱۲,۶۰۲,۶۸۲ ۰ جمع بدهی‌های جاری ۷,۴۸۹,۰۹۳ ۱,۲۵۹,۹۸۱ ۴۹۴
سرمایه گذاری‌های بلند مدت ۱۸,۷۰۷,۱۴۸ ۱۷,۲۷۵,۷۵۷ ۸ حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت ۰ ۰
دارایی‌های ثابت پس از کسر استهلاک ۵۳۸,۹۵۲ ۲,۰۴۰ ۲۶,۳۱۹ تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت ۳,۴۶۶,۲۳۴ ۳,۴۶۶,۲۳۴ ۰
دارایی‌های نامشهود ۱۶,۵۲۵ ۱۸۸ ۸,۶۹۰ ذخیره مزایای پایان خدمت ۱۱,۶۴۲ ۷,۲۹۱ ۶۰
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری (بلند مدت) ۰ ۰ جمع بدهی‌های غیر جاری ۳,۴۷۷,۸۷۶ ۳,۴۷۳,۵۲۵ ۰
پیش پرداخت‌های سرمایه ای ۰ ۰ جمع بدهی‌های جاری و غیر جاری ۱۰,۹۶۶,۹۶۹ ۴,۷۳۳,۵۰۶ ۱۳۲
سایر دارایی‌ها ۲۷,۳۹۳ ۳۱,۶۱۸ (۱۳) حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴۴
صرف سهام ۰ ۰
وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰
اندوخته قانونی ۵۶۳,۰۰۲ ۴۵۰,۰۰۰ ۲۵
اندوخته طرح و توسعه ۵,۹۸۱,۷۲۴ ۶,۹۶۸,۲۰۰ (۱۴)
سود (زیان) انباشته ۷,۸۹۴,۱۰۲ ۱۳,۲۶۰,۵۷۹ (۴۰)
جمع دارایی‌های غیر جاری ۱۹,۲۹۰,۰۱۸ ۱۷,۳۰۹,۶۰۳ ۱۱ جمع حقوق صاحبان سهام ۲۰,۹۳۸,۸۲۸ ۲۵,۱۷۸,۷۷۹ (۱۷)
جمع دارایی‌ها ۳۱,۹۰۵,۷۹۷ ۲۹,۹۱۲,۲۸۵ ۷ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۳۱,۹۰۵,۷۹۷ ۲۹,۹۱۲,۲۸۵ ۷
گزارش بررسی اجمالی به هیئت مدیرهسرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)
بند مقدمه۱. ترازنامه تلفیقی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) در تاریخ ۳۱ شهریور ‌ماه ۱۳۹۳ و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۴۵ پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیئت‌ مدیره شرکت و مسئولیت این سازمان، صدور گزارش درباره صورتهای مالی مزبور براساس بررسی اجمالی انجام شده است.
بند دامنه بررسی اجمالی۲. به استثنای محدودیت‌های مندرج در بندهای ۴ و ۴-۵ زیر، بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای، شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این سازمان نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.
مبانی نتیجه گیری مشروط

۳. برخلاف استانداردهای حسابداری خالص داراییها و بدهیهای قابل تشخیص شرکتهای فرعی و وابسته در زمان تحصیل به ارزش منصفانه تعیین نگردیده و صورتهای مالی تلفیقی گروه بر این اساس تهیه و ارائه نشده است. لذا عمده مبالغ مربوط به شرکتهای فرعی و وابسته مندرج در صورتهای مالی تلفیقی گروه از جمله ارزش دفتری داراییهای ثابت مشهود، سرقفلی، سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته و سهم اقلیت ( یادداشتهای ۱۳، ۱۵، ۱۶ و ۳۱ ) از صحت لازم برخوردار نمی‌باشند. همچنین صورتهای مالی تعداد ۱۲ شرکت از شرکتهای فرعی ، مشمول تلفیق قرار نگرفته و سرمایه‌گذاری در سهام تعداد ۷ شرکت از شرکتهای وابسته نیز در صورتهای مالی تلفیقی گروه به روش ارزش ویژه انعکاس نیافته است. بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، تعیین آثار مالی ناشی از موارد فوق بر صورتهای مالی تلفیقی گروه، در شرایط حاضر برای این سازمان مقدور نگردیده است.

۴. مطالبات شرکت اصلی و گروه به ترتیب شامل مبلغ ۰۳۸ر۱ میلیارد ریال و مبلغ ۳۶۸ر۱ میلیارد ریال مانده‌های راکد و سنواتی و اسناد سررسید گذشته می‌باشد که جهت آنها بترتیب مبالغ ۲۸۴ میلیارد ریال و ۳۰۹ میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک‌‌‌‌الوصول در حسابها منظور شده ، ضمن اینکه پیگیری‌های بعمل آمده جهت وصول و تسویه آنها نیز به نتیجه نرسیده است. بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مستندات لازم، قابلیت بازیافت مطالبات مذکور و همچنین لزوم و کفایت ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول منظور شده در حسابها در شرایط حاضر برای این سازمان محرز نگردیده است.

۵. درخصوص شرکت پتروشیمی شازند (شرکت فرعی) موارد ذیل قابل ذکر می‌باشد:

۱-۵-طی دوره مورد گزارش بالغ بر مبلغ ۵۹۳ر۱ میلیارد ریال شامل مبلغ ۵۶۰ میلیارد ریال هزینه مواد (بهای حدود ۲۴ هزار تن نفتای مصرفی طی دوره راه اندازی از ۶/۶/۱۳۹۳ لغایت ۳۱/۶/۱۳۹۳ حدود ۴۳ درصد خوراک مصرفی) سوخت شده (flare ) و مبلغ ۸۹۶ میلیارد ریال هزینه های دستمزد، سربار و سایر هزینه‌ها را تحت عنوان مخارج سرمایه‌ای در سرفصل سایر دارائیها منظور گردیده است. بدلیل عدم وجود سیستم هزینه‌یابی مناسب و نیز عدم دسترسی به شواهد کافی و لازم درخصوص میزان ضایعات غیرعادی و اوقات تلف شده کارکنان در دوره زمانی تعمیرات، نحوه عمل مزبور از صحت لازم برخوردار نبوده که تعیین میزان تعدیلات و آثار آن بر صورتهای مالی مورد گزارش، در شرایط حاضر برای این سازمان امکانپذیر نمی باشد.

۲-۵-شرکت جهت تعهدات ناشی از بازنشستگی پیش از موعد کارکنان ذخیره‌ای در حسابها اعمال ننموده است . در صورت تامین ذخیره مورد نیاز، سود انباشته، ابتدای دوره به مبلغ ۹۳۳ میلیارد ریال کاهش و حسابهای پرداختنی کوتاه مدت، حسابهای پرداختنی بلندمدت و سود دوره مالی مورد گزارش بترتیب به مبالغ ۸۳ میلیارد ریال ۷۸۸ میلیارد ریال و ۶۲ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

۳-۵-در سال ۱۳۹۲ شرکتهای فروشنده مواد اولیه بابت ۵ درصد عوارض نوسازی خطوط اولیه (موضوع بند ۲۱-۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور) مبلغ ۱۷۹ میلیارد ریال و بابت جریمه تاخیر در پرداخت مبلغ ۲۴۲ میلیارد ریال از شرکت اصلی مطالبه نموده اند که از این بابت ذخیره ای در حسابها منظور نگردیده است. اصلاح حسابها از این بابت موجب کاهش سود انباشته ابتدای دوره و افزایش حسابهای پرداختنی تجاری، هر یک به مبلغ ۴۲۱ میلیارد ریال می‌گردد.

۴-۵-شرکت پالایش نفت آبادان و شرکت بازرگانی پتروشیمی (تامین کننده مواد اولیه مصرفی) بابت تفاوت بهای مواد اولیه ارسالی ناشی از تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای به شرکت طی دوره ۱/۷/۱۳۹۱ الی ۳۰/۹/۱۳۹۱ به ترتیب مبالغ ۶۲۷ میلیارد ریال و ۶۶ میلیارد ریال مطالبه نموده اند که شرکت با توجه به قراردادهای منعقده و مکاتبات قبلی فیمابین، ضمن اعتراض به آن، ذخیره‌ای در این خصوص در حسابها منظور ننموده است (توضیح اینکه مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای مواد اولیه دریافتی از ۱/۱۰/۱۳۹۱ به بعد جهت کلیه شرکتهای تامین کننده خوراک، محاسبه و در حسابها منظور گردیده است). با توجه به موارد فوق و عدم ادعا توسط سایر شرکتهای عمده تامین کننده از این بابت و عدم دسترسی به شواهد و اطلاعات کافی، آثار احتمالی ناشی از موارد فوق بر صورتهای مالی دوره مورد گزارش، برای این سازمان امکانپذیر نگردیده است.

نتیجه گیری مشروط۶. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای ۳، ۱-۵ الی ۳-۵ و همچنین به استثنای آثار تعدیلات احتمالی که در صورت نبود محدودیتهای مندرج در بندهای ۴ و ۴-۵ ضرورت می یافت، این سازمان به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.
سایر موارد۷. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زیر رعایت نشده است:
 • – مفاد بندهای ۱ الی ۷ و ۱۰ ماده ۷ و ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات.
 • -مفاد بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس.
 • – انطباق اساسنامه شرکت با اساسنامه جدید شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار.
 • -افشای معاملات با اشخاص وابسته طبق فرمت ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار.
 • -مفاد ماده ۵ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار .

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

شرکت:سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)سرمایه ثبت شده:۶,۵۰۰,۰۰۰
نماد: وبانکسرمایه ثبت نشده:۰
کد طبقه‌بندی صنعت: ۳۹۹۹۰۱اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
سال مالی منتهی به:۱۳۹۳/۱۲/۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرحواقعی دوره منتهی به۱۳۹۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده)درصد تغییراتواقعی سال مالی منتهی به۱۳۹۲/۱۲/۲۹(حسابرسی شده)
دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۱۱۳۹۲/۰۹/۳۱۱۳۹۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاری۲,۵۴۸,۱۹۶۱,۳۵۷,۰۵۷۸۸۷,۵۰۸,۹۶۴
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری۶۰۴,۹۴۵۳۵۸,۹۹۷۶۹۴۳۱,۰۶۰
سود حاصل از سایر فعالیتها ۰ ۰ ۲۰۶,۱۶۲
جمع درآمدها ۳,۱۵۳,۱۴۱ ۱,۷۱۶,۰۵۴ ۸۴ ۸,۱۴۶,۱۸۶
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی (۸۵,۹۱۴) (۵۳,۲۱۴) ۶۱ (۸۴,۴۲۵)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی ۰ ۰۳۵۴,۰۴۹
سود (زیان) عملیاتی۳,۰۶۷,۲۲۷۱,۶۶۲,۸۴۰۸۴۸,۴۱۵,۸۱۰
هزینه های مالی(۱۷۶,۰۴۸)(۲۰۲,۲۰۴)(۱۳)(۲۶۶,۸۰۹)
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه۱۷,۱۴۹(۱۷,۶۶۹)(۱۱,۲۳۶)
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری ۲,۹۰۸,۳۲۸ ۱,۴۴۲,۹۶۷ ۱۰۲ ۸,۱۳۷,۷۶۵
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات ۰ ۰ ۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات ۲,۹۰۸,۳۲۸ ۱,۴۴۲,۹۶۷۱۰۲ ۸,۱۳۷,۷۶۵
مالیات ۰ ۰ ۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات ۲,۹۰۸,۳۲۸ ۱,۴۴۲,۹۶۷۱۰۲ ۸,۱۳۷,۷۶۵
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی ۱۳,۲۶۰,۵۷۹ ۶,۷۷۶,۶۷۴ ۹۶ ۶,۷۷۶,۶۷۴
تعدیلات سنواتی ۰ ۰ ۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی – تعدیل شده ۱۳,۲۶۰,۵۷۹ ۶,۷۷۶,۶۷۴۹۶ ۶,۷۷۶,۶۷۴
سود قابل تخصیص ۱۶,۱۶۸,۹۰۷ ۸,۲۱۹,۶۴۱۹۷ ۱۴,۹۱۴,۴۳۹
اندوخته قانونی (۱۴۵,۴۱۶) ۰ (۱۲۸,۰۰۰)
اندوخته طرح و توسعه (۶۰۴,۹۴۵) (۳۵۸,۹۹۷)۶۹ (۴۳۱,۰۶۰)
سایر اندوخته ها۰۰ ۰
کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته (۹۹۰,۰۰۰) (۶۴۴,۰۰۰) ۵۴ (۶۴۴,۰۰۰)
سود سهام مصوب مجمع (۶,۵۰۰,۰۰۰) (۴۵۰,۸۰۰) ۱,۳۴۲ (۴۵۰,۸۰۰)
سود انباشته در پایان دوره مالی ۷,۹۲۸,۵۴۶ ۶,۷۶۵,۸۴۴ ۱۷ ۱۳,۲۶۰,۵۷۹
سود هر سهم پس از کسر مالیات ۴۴۷ ۲۲۲ ۱۰۱ ۱,۲۵۲
سرمایه ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به۱۳۹۳/۰۹/۳۰پایان سال مالی قبل۱۳۹۲/۱۲/۲۹درصد تغییراتشرحپایان عملکرد واقعی منتهی به۱۳۹۳/۰۹/۳۰پایان سال مالی قبل۱۳۹۲/۱۲/۲۹درصد تغییرات
دارایی‌هابدهی‌ها
موجودی نقد۳۸۴,۳۱۰۴۱۰,۳۹۰(۶)حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری۰۰
سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت ۱,۴۱۸,۱۸۲ ۲,۲۳۶,۶۱۱ (۳۷) سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی ۲۴۵,۲۴۲ ۶۳,۵۵۴ ۲۸۶
طلب از شرکت‌های گروه و شرکت‌های وابسته ۹,۷۱۳,۴۲۹ ۹,۹۹۶,۵۳۴ (۳) بدهی به شرکت‌های گروه و وابسته ۰ ۰
حصه جاری حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری ۰ ۰ پیش دریافتها ۰ ۰
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ۵۳۸,۷۱۰ ۵۱۳,۹۲۱ ۵ ذخیره مالیات بر درآمد ۰ ۰
موجودی مواد و کالا ۰ ۰ حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی ۹۶۵,۴۵۱ ۷۸۹,۴۰۳ ۲۲
پیش پرداخت‌ها ۳,۲۰۵ ۳۲,۲۰۶ (۹۰) سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۶,۳۶۷,۷۷۶ ۴۰۷,۰۲۳ ۱,۴۶۴
جمع دارایی‌های جاری ۱۲,۰۵۷,۸۳۶ ۱۳,۱۸۹,۶۶۲ (۹) جمع بدهی‌های جاری ۷,۵۷۸,۴۶۹ ۱,۲۵۹,۹۸۰ ۵۰۱
سرمایه گذاری‌های بلند مدت ۱۹,۹۰۳,۶۰۸ ۱۶,۶۸۸,۷۷۷ ۱۹ حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت ۰ ۰
دارایی‌های ثابت پس از کسر استهلاک ۵۳۹,۲۹۲ ۲,۰۴۰ ۲۶,۳۳۶ تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت ۳,۴۶۶,۲۳۴ ۳,۴۶۶,۲۳۴ ۰
دارایی‌های نامشهود ۱۶,۵۲۵ ۱۸۷ ۸,۷۳۷ ذخیره مزایای پایان خدمت ۱۳,۸۰۰ ۷,۲۹۱ ۸۹
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری (بلند مدت) ۰ ۰ جمع بدهی‌های غیر جاری ۳,۴۸۰,۰۳۴ ۳,۴۷۳,۵۲۵ ۰
پیش پرداخت‌های سرمایه ای ۰ ۰ جمع بدهی‌های جاری و غیر جاری ۱۱,۰۵۸,۵۰۳ ۴,۷۳۳,۵۰۵ ۱۳۴
سایر دارایی‌ها ۱۲۸,۳۵۰ ۳۱,۶۱۸ ۳۰۶ حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴۴
صرف سهام ۰ ۰
وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰
اندوخته قانونی ۵۹۵,۴۱۶ ۴۵۰,۰۰۰ ۳۲
اندوخته طرح و توسعه ۶,۵۶۳,۱۴۶ ۶,۹۶۸,۲۰۰ (۶)
سود (زیان) انباشته ۷,۹۲۸,۵۴۶ ۱۳,۲۶۰,۵۷۹ (۴۰)
جمع دارایی‌های غیر جاری ۲۰,۵۸۷,۷۷۵ ۱۶,۷۲۲,۶۲۲ ۲۳ جمع حقوق صاحبان سهام ۲۱,۵۸۷,۱۰۸ ۲۵,۱۷۸,۷۷۹ (۱۴)
جمع دارایی‌ها ۳۲,۶۴۵,۶۱۱ ۲۹,۹۱۲,۲۸۴ ۹ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۳۲,۶۴۵,۶۱۱ ۲۹,۹۱۲,۲۸۴ ۹

حسابرسی نشده

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه